Chúa Nhật

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Sửa đường

  Thái Hà (09.12.2018) – Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng …

Xem thêm

Chẳng dễ đâu Chúa ơi !

Đâu là giới răn quan trọng nhất? Một em thiếu nhi Công giáo cũng có thể trả lời dễ dàng câu hỏi này, dù có thể chưa thuộc hết Mười điều răn Đức Chúa Trời: “trước là mến Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta …

Xem thêm