Năm 2014: Giáo hội Công giáo thế giới tăng thêm 15 triệu tín hữu

Ngày 31-12, kết thúc năm 2014, Đài Phát thanh Vatican (Radio Vatican) loan tin: Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng với tỉ lệ 17,49%, tăng thêm 0,01% so với năm trước.

Thông tin này được đưa ra, dựa trên thống kê của Agenzia Fides, cơ quan thông tấn của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo).

Sau đây là những số liệu liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo hội được Fides dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (tính đến ngày 31-12-2013). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

PopeFrancis-18May2013-2.jpg

Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo

Châu lục Dân số  Tín hữu Công giáo Tỉ lệ
Châu Phi 1.066.140.000 (+ 26.644.000) 198.587.000 (+ 4.920.000)  18,63 % (=)
Châu Mỹ 946.971.000 (+ 8.639.000) 598.819.000 (+ 6.509.000) 63,24 % (+ 0,12)
Châu Á 4.254.259.000 (+ 51.473.000) 134.641.000 (+ 2.403.000) 3,16 % (+ 0,01)
Châu Âu 718.706.000 (+ 2.977.000) 286.868.000 (+ 1.122.000)  39,91 % (- 0,01)
Châu Đại dương 37.301.000 (+ 314.000) 9.706.000 (+ 76.000)  26,04 % (+ 0,02)
Tổng cộng 7.023.377.000 (+ 90.067.000) 1.228.621.000 (+15.030.000)  17,49% (+ 0,01)

 

 Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục

Châu lục Số dân trên một linh mục Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
Châu Phi 26.565 (- 49) 4.948 (- 11)
Châu Mỹ 7.704 (+ 76) 4.871 (+ 56)
Châu Á 47.531 (- 365) 2.242 (- 12)
Châu Âu 3.854 (+ 63) 1.538 (+ 17)
Châu Đại dương 7.897 (+ 199) 2.054 (+ 50)
Tổng cộng 13.572 (+ 178) 2.965 (+ 29)

 

Giáo khu – Điểm truyền giáo

Châu lục Giáo khu Điểm truyền giáo
có linh mục
Điểm truyền giáo
không có linh mục
Châu Phi 534 (+ 2) 528 (- 23) 73.936 (+ 1.152)
Châu Mỹ 1.083 (+ 1) 498  (+ 31) 15.433  (- 2.038)
Châu Á 533 (- 1) 705 (+ 51) 40.797 (+ 433)
Châu Âu 751 (=) 81 (- 5) 107 (- 4)
Châu Đại dương 80 (=) 35 (+ 11) 522 (- 201)
Tổng cộng 2.981 (+ 2) 1.847 (+ 65) 130.795 (- 658)

 

Giám mục

Châu lục Tổng số
giám mục
Giám mục
giáo phận
Giám mục
dòng
Châu Phi 700 (- 4) 506 (- 2) 194 (- 2)
Châu Mỹ 1.919 (+ 5) 1.369 (+ 13) 550 (- 8)
Châu Á 766 (+ 3) 576 (+ 6) 190 (- 3)
Châu Âu 1.612 (- 4) 1.377 (- 8) 235 (+ 4)
Châu Đại dương 136 (+ 1) 89 (+ 2) 47 (- 1)
Tổng cộng 5.133 (+ 1) 3.917 (+ 11) 1.216 (- 10)

 

Linh mục

Châu lục Tổng số
linh mục
Linh mục
giáo phận
Linh mục
dòng
Châu Phi 40.133 (+ 1.076) 27.493 (+ 907) 12.640 (+ 169)
Châu Mỹ  122.924 (- 90) 82.864 (+ 387) 40.060 (- 477)
Châu Á  60.042 (+ 1.364) 34.731 (+ 596) 25.311 (+ 768)
Châu Âu 186.489 (- 1.375) 131.742 (- 633) 54.747 (- 742)
Châu Đại dương 4.725 (- 80) 2.771 (- 42) 1.994 (- 38)
Tổng cộng 414.313 (+ 895) 279.561 (+ 1.215) 134.752 (- 320)

 

 Phó tế vĩnh viễn

Châu lục Tổng số 
Phó tế vĩnh viễn
Phó tế vĩnh viễn
giáo phận
Phó tế vĩnh viễn
dòng
Châu Phi 419  (- 2) 387 (- 2) 32 (=)
Châu Mỹ 27.258 (+ 938) 27.096 (+ 965) 162 (- 27)
Châu Á 230 (- 37) 178 (- 26) 52 (- 11)
Châu Âu 13.826 (+ 307) 13.535 (+ 348) 291 (- 41)
Châu Đại dương 371 (- 16) 370 (+ 11) 1 (- 27)
Tổng cộng 42.104 (+ 1.190) 41.566 (+ 1.296) 538 (- 106)

 

Tu sĩ nam nữ

Châu lục Nam tu sĩ Nữ tu sĩ
Châu Phi 8.645 (+ 53) 68.590 (+ 727)
Châu Mỹ 15.953 (- 180) 186.395 (- 4.288)
Châu Á 11.688 (+ 138) 169.590 (+ 2.167)
Châu Âu 17.574 (+ 137) 269.532 (- 9.051)
Châu Đại dương 1.454 (+ 81) 8.422 (- 232)
Tổng cộng 55.314 (+ 229) 702.529 (- 10.677)

 

Hội viên Tu hội đời

Châu lục Hội viên Nam Hội viên Nữ
Châu Phi 77 (+ 2) 851 (+ 37)
Châu Mỹ 254 (+ 28) 5.975 (+ 225)
Châu Á 72 (+ 21) 1.839 (+74)
Châu Âu 367 (+ 7) 15.993 (- 196)
Châu Đại dương 1 (=) 44 (- 2)
Tổng cộng 771 (+ 58) 24.702 (+ 138)

 

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Châu lục Thừa sai giáo dân Giáo lý viên
Châu Phi 7.195 (- 578) 393.580 (-7.254)
Châu Mỹ 317.403 (+ 18.794) 1.846.107 (- 4.090)
Châu Á 31.344 (+ 324) 365.720 (+ 61.913)
Châu Âu 6.456 (+ 71) 549.878 (- 4.341)
Châu Đại dương 90 (- 257) 15.358 (- 820)
Tổng cộng 362.488 (- 19.234) 3.170.643 (+ 45.408)

 

Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số
Đại chủng sinh
Đại chủng sinh
giáo phận
Đại chủng sinh
dòng
Châu Phi 27.728 (+ 245) 18.713 (+ 330) 9.015 (- 85)
Châu Mỹ 35.841 (- 624) 23.998 (- 278) 11.843 (- 346)
Châu Á 35.476 (+ 179) 16.321 (- 11) 19.155 (+ 190)
Châu Âu 19.928 (- 368) 12.274 (-306) 7.654 (- 62)
Châu Đại dương 1.078 (+ 3) 683 (- 23) 395 (+ 26)
Tổng cộng 120.051 (- 565) 71.989 (- 288) 48.062 (- 277)

 

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục Tổng số
Tiểu chủng sinh
Tiểu chủng sinh
giáo phận
Tiểu chủng sinh
dòng
Châu Phi 53.085 (- 161) 47.295 (+ 278) 5.790 (- 439)
Châu Mỹ 13.965 (+ 68) 10.307 (+ 196) 3.658 (- 128)
Châu Á 25.065 (+ 381) 16.074 (+ 354) 8.991 (+ 27)
Châu Âu 10.353 (- 97) 6.096 (- 211) 4.257 (+ 114)
Châu Đại dương 235 (- 18) 182 (- 13) 53 (- 5)
Tổng cộng 102.703 (+ 173) 79.954 (+ 604) 22.749 (- 431)

 

Trường học và học sinh

Châu lục Số trường
MẪU
GIÁO
Số học sinh
MẪU
GIÁO
Số trường
TIỂU
HỌC
Số học sinh
TIỂU
HỌC
Số trường
TRUNG
HỌC
CƠ SỞ
Số học sinh
TRUNG
HỌC
CƠ SỞ
Số học sinh
TRUNG
HỌC
PHỔ
THÔNG
Số
sinh viên
ĐẠI HỌC 
Châu Phi 14.711 1.444.069 36.613 16.472.059 12.060 5.241.057 83.298 177.395
Châu Mỹ 17.052 1.382.068 23.195 6.521.866 10.965 3.738.541 740.940 2.210.730
Châu Á 14.064 1.875.272 16.097 5.675.312 10.450 5.801.336 1.275.864 416.918
Châu Âu 23.959 1.954.799 15.884 2.939.700 9.633 3.660.559 273.428 277.691
Châu Đại dương 1.402 72.462 3.457 690.732 675 427.744 7.807 20.338
Tổng cộng 71.188 6.728.670 95.246 32.299.669 43.783 18.869.237 2.381.337 3.103.072

 

Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện

Châu lục Bệnh
viện
Dưỡng
đường
Trung tâm
chăm sóc
bệnh nhân
phong
Nhà
chăm sóc
người già
và người
khuyết tật
Cô nhi viện Trường
Đào tạo
Y tá
Trung
Tâm
tư vấn
hôn nhân
Các trường
Công giáo
Các
cơ sở
khác
Châu Phi 1.298 5.256 229 632 1.398 2.099 1.728 223 2.556
Châu Mỹ 1.493 5.137 72 3.815 2.418 3.661 5.636 1.551 15.111
Châu Á 1.137 3.760 322 2.520 3.980 3.441 933 581 4.751
Châu Âu 1.039 2.637 21 8.200 2.194 2.285 6.173 1.141 13.752
Châu Đại dương 200 532 4 537 134 110 274 167 219
Tổng cộng 5.167 17.322 648 15.699 10.124 11.596 14.744 3.663 36.389

 

Thống kê mới nhất, tính đến ngày 8-10-2014 về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Đan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội, như sau:

Châu lục Tổng
Giáo
phận
Giáo
phận
Đan
viện
Tòng
thổ
Hạt
đại diện
Tông
tòa
Hạt
Phủ
Doãn
tông tòa
Vùng
truyền
giáo
tự lập
Hạt
Giám
quản
tông tòa
Giáo
phận
Quân
đội
TỔNG SỐ
Châu Phi 91 387 22 2 1 3 507
Châu Mỹ 7 27 43 1 2 80
Châu Á 76 338 1 17 34 3 5 2 476
Châu Đại dương 11 31 1 2 1 46
Tổng cộng 185 784 1 82 38 8 5 6 1109

 

(Đức Thành, WHĐ 01.01.2015)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.