Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên: Rao giảng việc sám hối

Thái Hà (29.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 24,46-53)

Biến cố Chúa Giêsu lên trời nhắc nhớ rằng quê hương của chúng ta ở trên trời và chính tại nơi ấy chúng ta được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa đời đời. Để có thể trở về Quê Trời như Đức Giêsu, điều chúng ta cần làm là thực hiện lệnh truyền mà Người đã trao ban lại cho chúng ta là: làm chứng cho Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Việc làm chứng này được thực hiện qua sứ vụ “nhân danh Người mà rao giảng sám hối và ơn tha tội trong mọi dân”. Sứ vụ ấy cần khởi đi từ bản thân của mỗi người chúng ta, để từ đó chúng ta nhận ra được niềm vui và làm chứng niềm vui ấy cho muôn dân. Có như thế, mỗi ngày sống của chúng ta là mỗi ngày chúng ta đang tiến gần đến Quê Trời vinh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về quê trời, Chúa đã để lại cho chúng con sứ vụ và cũng là cách thức để chúng con có thể tiến về Quê Trời với Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để mỗi ngày chúng con sống đúng với sứ vụ Chúa trao ban, nhờ đó mỗi ngày chúng con cùng với tha nhân tiến bước về quê hương mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.