Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Thiếp, thân mẫu Lm. Giuse Vũ Đức Triệu, C.Ss.R