Ngày Thường

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Nghe tiếng Chúa

Thái Hà (30.09.2022) – “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael: Ta đã thấy Ngươi

Thái Hà (29.09.2022) – Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên: Trung thành đến cùng

Thái Hà (28.09.2022) – Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô: Con Người đến để cứu chữa

Thái Hà (27.09.2022) – Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên: Sự sống đời sau

Thái Hà (25.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên: “Con người sẽ bị nộp vào tay người đời”

Thái Hà (24.09.2022) – Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên: Các con bảo Thầy là ai?

Thái Hà (23.09.2022) – Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên: Ông này là ai

Thái Hà (22.09.2022) – Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Hãy theo Ta

Thái Hà (21.09.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Andrê Kim, Phaolo Chung Và Các Bạn Tử Đạo: Nghe Lời Chúa và thực hành

Thái Hà (20.09.2022) – Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ …

Xem thêm