Ngày Thường

Thứ Tư Tuần Thánh: “Có một người trong các con sẽ nộp Thầy”

Thái Hà (13.04.2022) – […] Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? ” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần Thánh: Chối Thầy

Thái Hà (12.04.2022) – Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần Thánh: “Sao không bán lấy ba trăm đồng?”

Thái Hà (11.04.2022) – Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: “Vì người này làm nhiều phép lạ”

Thái Hà (09.04.2022) – Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay: “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”

Thái Hà (08.04.2022) – Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?” Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay: “Nếu ai giữ lời Ta thì muôn đời sẽ không phải chết”

Thái Hà (07.04.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: “Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội”

Thái Hà (06.04.2022) –Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do Thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Họ đáp: “Chúng tôi là …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Đấng đã sai Ta đang ở với Ta

Thái Hà (05.04.2022) – Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay: “Ta là sự sáng thế gian”

Thái Hà (04.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: “Có ai tin nó đâu”

Thái Hà (02.04.2022) – Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng …

Xem thêm