TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ?

Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, / linh hồn con thêm hăng hái cậy trông, / khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy. /Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người / và cũng là Chúa Con đang ngự trên tay Mẹ. / Người là Đấng phép tắc vô cùng, / là Chúa tể cầm quyền sinh tử, / là Đấng ban phát mọi ơn lành. / Mà Mẹ là Mẹ Người, / hẳn Mẹ có quyền thế mà kêu xin Người / và chắc chắn Người sẽ chuẩn y lời Mẹ. / Người đã minh chứng, / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì.

Vậy, / lạy Mẹ Chúa Giêsu, / vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế, / nên con dám nài xin Mẹ, / trong Tuần chín ngày này / ban những ơn con xin cùng Mẹ… (kể những ơn muốn xin). / Con hết lòng cầu nguyện và vững cậy rằng: / Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

————————-

NGÀY THỨ HAI

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay, / chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa và là Con Mẹ mà thôi, / mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy. / Vì thánh ý Chúa định / và bởi lòng lành Mẹ vui nhận / nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ. / Mẹ quên sao được những lời mà Đức Chúa Giêsu / lúc gần tắt hơi trên thánh giá / đã trối loài người chúng con cho Mẹ?

Chúa Giêsu vì kinh khiếp thánh giá sau này / đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ, / nhờ Mẹ phù trì an ủi. / Chúa Giêsu, / đấy là các linh hồn đau khổ trong lúc này / đang lấy quyền làm con Mẹ / chạy đến nài xin Mẹ dủ lòng thương giúp.

Lạy Mẹ, / con xin thật thà thưa cùng Mẹ: / con được làm con Mẹ thì phúc cho con là dường nào. / Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết được. / Con cũng đến tỏ bày điều con cầu xin cùng Mẹ / là điều Mẹ đã biết rồi. / Vậy, / lạy Mẹ nhân từ, xin nhận lời con khẩn nguyện.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

————————

NGÀY THỨ BA

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ. / Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy, / thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ. / Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời, / lại thấy Tổng lãnh Thiên thần Micaen làm cho con biết rằng: / Mẹ là đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc. / Tay Mẹ đang nắm tay Vua Cả trên hết các vua. / Mọi sự này nhắc con biết rằng: / Mẹ là Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, / là Đấng tô điểm vũ trụ, / là Đấng Chúa đã đặt làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. / Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết, / rất thánh thiện, / rất diệu huyền. / Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành rất tốt đẹp. / Mẹ là Nữ Vương trời đất.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen. / Con vui mừng và tung hô sự thánh đức và vinh hiển Mẹ. / Chức cao trọng Mẹ chẳng những không làm cho con sợ hãi / mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa. / Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế / chỉ vì sự rỗi linh hồn chúng con / mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy, cũng là để giúp chúng con lo việc rỗi linh hồn vậy. / Lạy Mẹ khôn sánh, / con cúi xin Mẹ dùng quyền phép cao cả mà nhận lời con nguyện.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

————————

NGÀY THỨ TƯ

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / bức chân dung dịu dàng Mẹ / làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi. / Mẹ khác nào cây thánh đã trổ một hoa vẹn tuyền / thơm đủ mọi nhân đức. / Ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ, / chính tay Mẹ trao Người cho chúng con / thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa. / Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng: / Mẹ chính là “Sao Mai” đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi, / ngày hưởng hạnh phúc vô cùng. / Mẹ quả là ngôi “Sao Biển” / chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mù mịt.

Lạy Mẹ rất đáng mến, / Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con trở nên nhẹ nhàng biết bao / và cho ách Chúa Giêsu ra êm ái dường nào.

Càng suy nghĩ đến Mẹ / thì lòng con càng được vui mừng, / đọc tên rất thánh Mẹ / làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an. / Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng: / lạy Mẹ rất đáng mến yêu, / con rất kính mến Mẹ, / cậy nhờ Mẹ và hợp cùng Mẹ / thì con lại hết lòng kính mến Con Cực Thánh Mẹ. / Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông, / xin Mẹ vui lòng nhận lời chúng con khấn nguyện.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

—————————–

NGÀY THỨ NĂM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / khi con suy ngắm bức chân dung Mẹ / thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ. / Vì con thấy rõ rằng: / Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết, / kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay / là Đấng phải chịu đóng đinh trong lòng / trước khi phải chịu đóng đinh vào thánh giá. / Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu thì ra như run sợ, / mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi.

Bởi vậy, / Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời, / những sự thống khổ ấy / làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao. / Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người / và rất có quyền thế bầu chữa chúng con trước Tòa Chúa công bằng vô cùng. / Lạy Mẹ Maria, / con xin hợp cùng Mẹ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ, / lại xin hợp cùng Con Mẹ mà chia phần khốn cực của Mẹ. / Con lo buồn vì chính tội con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá, / làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ phải chịu đau đớn vô ngần. / Con dám cậy vì những sự đau đớn ấy mà đến cầu xin Mẹ. / Xin Mẹ ban ơn cho con động lòng ăn năn khóc lóc / và can đảm xa lánh tội lỗi.

Xin Mẹ hãy vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong Tuần chín ngày này.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

————————–

NGÀY THỨ SÁU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết: / Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều, / bởi vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con, / nên sự đau khổ kia / đã làm cho Mẹ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con. / Lòng thương yêu ấy, / con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ, / vì Mẹ chẳng nhìn Con Cực Thánh Mẹ / mà lại đăm đăm chú ý đến con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đày này. / Ôi! / Một linh hồn phải gian truân mà gặp kẻ thân ái gánh lấy phần đau khổ, / thì được sung sướng là dường nào. / Nay tấm lòng nhân ái ấy / lại là tấm lòng của một người Mẹ như Mẹ, / là Đấng rất nhân từ thương xót, / đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con vậy.

Lạy Mẹ hay yêu mến, / con sấp mình dưới chân Mẹ, / mà trông cậy vững vàng, / không bao giờ Mẹ bỏ con. / Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khổ kêu van. / Xin Mẹ phán một lời an ủi linh hồn con, / và ban cho con ơn cầu cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

———————–

NGÀY THỨ BẢY

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / con chạy đến cùng Mẹ, / kêu van xin Mẹ, / vì chính Mẹ sẽ nhận lời con.

Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa, / vì thánh ý Chúa đã định: / mọi ơn người ta được đều ở tay Mẹ ban phát cho. / Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng: / Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, / là Mẹ sầu bi thống thiết, / Mẹ có thể đem mọi sự khốn cực của Mẹ / hợp cùng những thương khó của Đức Chúa Giêsu, / mà lập thành kho tàng cứu loài người. / Là Mẹ nhân loại, / Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con.

Con tin thật rằng: / linh hồn nào được Mẹ bảo trợ, / thì Chúa chẳng ruồng bỏ, / mà cũng không bao giờ phải sa hoả ngục. / Con tin vững vàng, / ai lấy lòng trông cậy kêu van Mẹ, / thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho. / Với lòng tin cậy ấy, / con dám chạy đến cùng Mẹ, / xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm tôi Mẹ. / Có thế, / con tin chắc được ơn bền đỗ và được rỗi linh hồn. / Lạy Mẹ xin dủ lòng thương, / ban ơn con xin cùng Mẹ trong Tuần chín ngày này.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

—————————-

NGÀY THỨ TÁM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / khi con suy đến nết hư và sự túng cực con / và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành cùng quyền phép cao cả Mẹ / thì thấy linh hồn con run sợ: / tội lỗi như con mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc, / thật là một sự quá táo bạo. / Song nhìn bức chân dung dịu hiền của Mẹ, / thì con như nghe Mẹ phán bảo rằng: / hỡi con, / hãy trông cậy. / Mẹ chẳng phải là Mẹ lân ái sao? / Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, / Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp. / Tước hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp” chẳng phải là tỏ ra rằng: / Mẹ là Đấng đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó sao?

Vậy, / thân lạy Thánh Maria, / nay con đến nài xin lòng nhân từ Mẹ, / con hết sức trông cậy ở lòng khoan dung của Mẹ. / Xin Mẹ che chở con, / xin Mẹ cứu vớt con, / xin Mẹ an ủi con.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

—————————-

NGÀY THỨ CHÍN

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / nay là ngày cuối Tuần chín ngày, / hằng ngày trong tuần này, / con đã đến kêu van dưới chân Mẹ.

Hôm nay con còn đến thiết tha kêu van Mẹ hơn mọi lần khác. / Con trông cậy vững vàng: / Mẹ đã nghe lời con, / mà ban cho ơn con xin, / hoặc Mẹ ban cho con ơn nào quý trọng hơn nữa. / Cậy vì sự đau đớn khốn cực của Mẹ, / cậy vì lòng nhân từ thương xót của Mẹ, / cậy vì tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, con dám mong Mẹ nhận lời con nguyện xin. / Ôi! / Tước hiệu rất khả ái “Mẹ Hằng Cứu Giúp” / dễ làm con can đảm cầu xin Mẹ / và như nhắc bảo con rằng: / có thể cậy trông hằng giây hằng phút trong đời con, / cậy trông khi thiếu thốn, / cậy trông khi gian nan, / cậy trông khi đau khổ, / cậy trông Mẹ ban cho mọi ơn phúc cần liên mãi.

Lạy Mẹ, / con hết lòng trông cậy Mẹ. / Con lại tận tình cảm tạ Mẹ / vì những ơn Mẹ đã ban, / vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ. / Con sẽ cầu khấn Mẹ cho đến hơi thở sau hết, / đợi ngày lên Thiên Đàng / để kính mến ngợi khen và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng. Amen.

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh…

LỜI KHẤN NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ,/ thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng,/ khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy./ Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người,/ và cũng là Chúa con,/ đang ngự trên tay Mẹ,/ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Vì Mẹ là Mẹ Người,/ vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ./ Người đã xưng thật / Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì,/ mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin./

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này,/ ban cho con như ý con xin./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng./ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ cho Đức Giáo Hoàng,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó./ Sau hết,/ cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục./

Thánh Maria,/ lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy thánh Anphongsô,/ quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn / biết chạy đến cùng Đức Bà Maria./

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (ĐỌC ĐẦU THÁNG)

Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất tôn nghiêm, / không kể Đức Chúa Trời, / thì Mẹ là sự trông cậy độc nhất của con khi sống và lúc chết. / Con muốn làm tôi Mẹ cách trọn hơn, / và phó hết mình trong tay Mẹ, / nên hôm nay con xin cam đoan vào hội của Mẹ, là nơi tôn kính Mẹ bằng tước hiệu Đức Bà Hằng Cứu Giúp./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất lân ái, / con xin dâng cho Mẹ quan năng của xác và linh hồn con. / Cúi xin Mẹ che chở con luôn, / và hằng cho con đến ẩn mình dưới bóng Mẹ, / để tránh khỏi mọi sự dữ bởi hỏa ngục. / Xin Mẹ giữ gìn con sạch tội, / và giúp con được lòng sốt sáng luôn mãi, / xin Mẹ nhận con vào hàng con cái Mẹ, / và cho con được nhờ ơn phúc bởi lòng nhân từ hay cứu giúp của Mẹ./

Từ nay con xin làm tôi Mẹ sốt sáng hơn, / cầu nguyện cùng Mẹ mọi ngày, / mỗi tháng đọc lại kinh dâng mình này, / và hết sức làm cho nhiều kẻ được lòng tôn kính Mẹ. / Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy giúp đỡ con, / xin Mẹ đừng để con bao giờ quên Mẹ, mà hãy cho con được kêu van Mẹ liên mãi./

Lạy Nữ Vương là Mẹ con, / xin Mẹ nhớ đến con là kẻ đã thuộc về Mẹ, / xin hãy gìn giữ con, che chở con, như của riêng Mẹ vậy./

Lạy thánh cả Anphôngsô, đấng rất đáng mến, xin che chở con. / Xin cầu cho con được ơn kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, / và tôn kính Đức Bà Hằng Cứu Giúp đến giờ lâm tử. Amen /

……………………………………..

KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! / Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử, / xin Mẹ dủ lòng thương giúp, / và nhậm lời con kêu xin.

Trong những cơn ngặt nghèo linh hồn, khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

Xin giúp đỡ con. [lặp lại sau mỗi câu.]

Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.

Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con trỗi dậy tức thì.

Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.

Khi xiềng xích tội lỗi ràng buộc, cho con thoát khỏi nó,

Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng bất xứng mà chịu chẳng nên.

Khi làm việc Chúa, giữ gìn con hay là giúp đỡ con đừng trễ nải.

Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề,

Cho con quyết chí chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.

Khi dâng lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.

Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong Hình Bánh.

Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và theo bổn phận.

Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu, là Đấng cứu chuộc chúng con.

Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa trên hết mọi sự.

Cho lòng con trổ hoa trong sạch, khiêm nhường, chịu khó và yêu thương.

Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là khi linh hồn buồn bã.

Khi bị khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.

Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.

Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an và trông cậy Chúa,

Khi thân nhân gặp cơn khốn khó, cho con giúp họ được bình an và mạnh sức.

Cho con hăng say làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

Cho con siêng năng cầu nguyện cho các tín hữu đã ly trần trong ơn nghĩa Chúa,

Cho con hãm mình làm việc phúc đức mà giúp các linh mục, cùng những người làm việc tông đồ.

Cho con được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.

Cho con trung tín trong việc tôn kính Mẹ.

Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

Khi con lâm bệnh lần sau hết.

Khi con chịu các bí tích sau hết.

Trong cơn hấp hối, phải chước cám dỗ.

Khi thở hơi sau hết.

Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.

Trong thời thanh luyện, cho con sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Cho ngày kia con tới nước Thiên đàng, cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Mẹ.

Cho con đưa anh chị em bổn đạo về đường kính mến Mẹ.

X: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, / Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng / thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, / khi phải các cơn cám dỗ, / khi sa phạm tội / và khi gặp các sự khốn khó trong đời con / và nhất là trong giờ chết. / Lạy Mẹ hay thương, / xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. / Con tin rằng / con siêng năng chạy đến cùng Mẹ / thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. / Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này / là ơn siêng năng cầu xin Mẹ / và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, / ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, / và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. / Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, / xin Mẹ ban phúc lành cho con / và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / xin che chở mọi kẻ thuộc về con. / Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, / cho Hội Thánh, / cho nước con, / cho gia đình con, / cho kẻ thân nghĩa, / kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, / sau hết cho các linh hồn nơi Luyện ngục.

Lời nguyện vắn tắt:

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / xin cầu bầu cho con. / Lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, / xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

150 comments

 1. Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa tha tội lỗi và thương xót nhận lời cho con có điều kiện trả hết nợ nần trong tuần này và chuộc lại đất cho ba mẹ, họ đang đòi tiền mà con lại không có tiền để trả nợ, con tha thiết xin Mẹ thương xót nhận lời giúp đỡ cho con, cũng như gia đình con vượt qua khó khăn hiện nay ,cho họ đừng quậy quá đến gia đình cũng như gia đình con có tiền chuộc lại đất Amen 🙏

 2. Con xin Mẹ cầu cùng Chúa thương xót gia đình con, ban cho chúng con được mạnh khoẻ. Hôm nay con trai lớn của con đi khám bệnh, Xin mẹ che trở cho cháu mau lành bệnh ạ. Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ hằng cứu giúp. Amen!

 3. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Đức Mẹ gìn giữ gia đình con vượt qua khó khăn này amen.

 4. Con Ma ria Trần Thị Hà

  Con xin Mẹ thương cứu con ra khỏi vòng tội lỗi, con xin Mẹ ban ơn chưa lanh cho con trai 9tuổi của con cho cháu sớm khỏi bệnh cùng ban ơn khôn ngoan soi sáng thông minh khỏe mạnh cho cháu sơm đi học được con tha thiết khẩn cầu xin Mẹ Hằng Cứu Giúp xin thương và cứu giúp nhận lời con khấn nguyện

 5. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Chúa Giê su và Đức Mẹ ban cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, nhất là cho con chúng tôm 🦐 cua, 🦀 lúa 🌾, để cho con trả nợ trong năm mới này amen.
  .

 6. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Chúa và Đức Mẹ ban cho con ngày hôm nay cắt lúa chúng và bán hết trong ngay hôm nay,và cho con vượt qua khó khăn này.

 7. Con xin Mẹ giúp đỡ gia đình con được trả hết nợ. Tuần sau không có tiền trả nợ thì gia đình con chết mất. Con xin Mẹ đoái thương đến gia đình con và những gia đình khác đang kêu cầu cùng Mẹ. Amen

 8. Xin mẹ cứu giúp gia đình con vượt qua mọi khó khăn .amen

 9. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Marira Cuoi xin Thiên Chua Tinh Yeu Và xin Me lo lieu moi viec nợ nần cho con Lay me Me biet con Thieu thon r sao bat an ra sao Đau khổ ra sao Xin Me mở long e trai con Để e ấy cho con muon tien tra nợ Đẻ moi viec đem xuôi luc nay Gia dinh ko bi sy nhuc On ao cho lam an cua vợ chồng con Xin me lo lieu viec giay tờ ngân hang duoc thuan loi Để con duoc binh an qua Uc thăm con gai con Con nhớ con con qua Me oi Con Ta ơn Chua và Me kinh yeu

 10. Con cầu xin mẹ ban cho các con của con những ơn mà mẹ biết chúng nó cần thiết. Xin mẹ ban hòa bình trên thế giới, soi lòng mở trí các vị lãnh đạo để họ biết sợ chúa và thương yêu nhân loại. Cho trẻ con thôi bắn nhau. Con nài xin mẹ. Amen

 11. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Mẹ Hang cứu giúp Mej la Me Chua giesu và là mẹ con Hôm nay chồng con bị bệnh Moi kinh tế trong nha bế tắc Giay tờ đat của con gặp khó khăn Moi thứ như đơn con vao buộc đưong cùng Lay Me xin cứu con khỏi cam do khoi bị oan khoi chan nan mà luon Vũng tin vào quyền năng Thiên Chua và Me vi chua bao giờ Mẹ bỏ roi con. Amen

 12. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Mẹ hằng cứu Giúp xin cứu giup con vượt qua giai đoạn bế tắc này Để Vũng tin vào tình yêu Thiên Chua Xin ban thêm sức mạnh cho con trong giai đoạn này A men

 13. Nguyen Thi Bich Thu

  Kinh Lay Thien Chua con Ton Thờ yeu mến het suc het linh hồn con Kinh lay Me Marria Me Chúa Giêsu va là Me con Qua 9 ngay van xin Tinh yeu Me Gio day chung con Tin rang Me dã va đang sap xep het moi su cho cuoc doi con Cuoc song con tung ngay nghẹt thở noi bao lo toan vất vả Nhưng con luon tin Rang Me luon Ben con che chở phu trợ con Xin Chúa và Me đong hanh cung con trong thoi gian khung hoang nay nhat Gin giu bao ve che chơ con Con Ta on Chua va Me Marria suot doi con Amen

 14. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Marria Thu kinh lay Thien Chua tinh yeu và Me Marria day long thuong xot Me la Me Chua giesu va la Me con Xin Thuong xot con la toi tớ hen mon cua Me Ngay hom nay chung ta sap minh bai lay va Thờ kính Chúa Nhờ loi chuyen cau cua Me rat Thanh Chung con Cui xin Chua ko lieu moi viec cho chung ta Xin giup chung ta vuot qua con bao tap nay Amen Con Ta on Chua va Me suot doi con

 15. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Ta on Chua va Me marria

 16. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Ta on Chua va Me den muon doi

 17. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Mariia xin Cuu giup con Amen

 18. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp ra tay giúp đỡ cho đoàn con đang hành trình gian nan sớm ngày được suôn sẻ. Con tha thiết khẩn cầu cùng Mẹ giúp đỡ cho gia đình con để sớm được đoàn tụ. Con tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Con yêu mến Ngài!

 19. Xin Mẹ cầu bầu cùng chúa cho con đuoscj hết bệnh ở cánh tạy,xin mẹ thương xót con nguoi tọi lỗi của con ,ammen

 20. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Ta on Chua và Me đển muôn đời Amen

 21. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Ta on Chua và Me đến muôn đời con A men

 22. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang cứu giup Xin Cứu giup con qua cơn hoạn nạn này Xin Me sap xep het moi thu cuộc đời con được bình an Amen

 23. Lạy Mẹ Maria tước hiệu Mẹ hằng cứu giúp con nài van tha thiết xin mẹ thương đến gia đình con. Xin ban ơn cho chồng con sau đợt phẫu thuât ung thư vừa rồi gặp thầy gặp thuốc k bị tái phát lại nữa, gia đình con được khoẻ mạnh bình an hạnh phúc và xin ban ơn cho khu đất ở được an lành luôn có Chúa và Mẹ chở che. Con xin Mẹ nghe lời con khẩn cầu và được Chúa và Mẹ chấp nhận. Con biết chỉ cần Mẹ gật đầu là gia đình con sẽ khoẻ mạnh. Con xin Mẹ Mẹ ơi.. Xin thương xót gia đình con. AMEN

 24. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup Xin Me bao ve gia dinh con Xin me ban cho con tim ra su that Và tât ca nhung ai da lua dao con deu phai ra anh sang Con Ta on me

 25. Nguyen Thi Bich Thu

  Lạy Thien Chua chí Ton cuc Thanh Lay Me rat dáng mến Con xin sap minh tho lay kinh Ton den Muon ngan doi Con xin Cam Ta on Chua va Me da giup con vuot qua con song than nay Muon ngan doi con Ca khen danh Chua. Amen

 26. Lưu thị dung

  Lạy Mẹ hằng cứu giúp con đang ở bệnh viện chuẩn bị chụp s quang và xét nghiệm u vú. Con khẩn khoản xin mẹ ban ơn lành cho con để kết quả xét nghiệm đều là lành tính k bị u ác tính. Mẹ ơi thương giúp con với mẹ ơi , con đau khổ , mệt mỏi , buồn tủi chay đến xin mẹ giúp con, xin mẹ chấp nhận lời con nguyện xin và khẩn cầu lời con kêu xin lên Chúa và được chấp nhận. Con biết chỉ cần Mẹ thương nhận lời là gia đình con sẽ khoẻ mạnh, bình an , hạnh phúc. AMEN

 27. Lạy Chúa , Lạy Mẹ Maria hằng cứu giúp xin mẹ ban ơn khoẻ mạnh bình an hạnh phúc cho gia đình con. Mẹ ơi hàng xóm nhà con nói đất nhà con đang ở rất dữ , âm khí nặng ai ở nhà này đều sẽ bị ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Mẹ ơi để mình chứng cho người có đạo như con đây, xin Chúa và Mẹ hãy làm cho gia đình con mãi mãi được ơn lành luôn được khoẻ mạnh bình an trong khu đất con đang ở. Để họ biết rằng người Công giáo mình luôn được Chúa chở che và gìn giữ.không một thế lực ma quỷ hay tà ác nào có thể làm hại được gia đình con. Để ngôi nhà con đang ở là nơi chữa lành mọi đau khổ và bệnh tật. Xin hãy để các thiên thần đến và bảo vệ gia đình của con. Con khẩn khoả tha thiết cầu xin Chúa và Đức Mẹ. Xin các ngài đừng bỏ rơi gia đình khốn khổ của con . Lạy các Thánh nam nữ và Các thánh tử vỉ đạo xin giúp con . Con biết chỉ cần Chúa đồng ý thì gia đình con sẽ luôn khoẻ mạnh bình an hạnh phúc sông hạnh phúc với rau đến tuổi già . AMEN

 28. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang Cứu giup Xin Me che chở con Xin Me chúc phúc c moi viec con lam Con Ta on Chua và me Amen

 29. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Đức Mẹ hằng cứu giúp xin giúp con trả hết nợ , đắm đuối lắm rồi Mẹ ơi, xin giúp đỡ cho con với. Amen.

 30. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin ban cho con bán được 2miếng đất để cho con trả hết nợ amen.

 31. Nguyen Thi Bich Thu

  Con kính lai Thien Chua Cuc Thanh Cung qui lay Me rất kinh tôn Xin Che chở con truoc moi cam do Xin lo liệu mọi việc giup con Xin Chua và Me ban bình an cho cả gia đình con trong đợt sông dữ này Để gia đình chúng con được bình an Xin mẹ chúc lành cho mọi việc con làm Amen Con Ta on Chua và Me đến muôn ngàn đời

 32. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Cam Ta Chua va Me suot doi con. A men

 33. Nguyen Thi Bich Thu

  Kinh lay Thiên Chua trí tôn và Mej Marria rất Thanh Xin ban cho con được bình an mạnh khỏe vượt qua cơn bảo này Con Ta on Chua và Me A men

 34. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Đức Mẹ Hằng Cứu giúp xin ban cho con trả hết nợ. Amen.

 35. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Thiên Chua của con Lay me kinh yeu của con Xin Che chở con xin lo liệu. Cho con Vượt qua con sông dữ nay Con Ta on Chua và me Amen Me oi Me biet hom nay con ko con tien để mua gao ban luon Con bế tắc con kiệt sức Xin Me lo liệu giup con Amen Con Ta on Chua va Me

 36. Nguyen Thi Bich Thu

  Con xin Ta on Chua va Me het moi ngay trot cả đời con Amen

 37. Nguyen Thi Bich Thu

  Minh lay Chua và Me Con xin tạ ơn Chúa và Me hết moi ngay trot cả doi con Amen

 38. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Marria Thu Con xin cảm tạ và chúc tung Thiên Chua tinh yeu va Me suot doi con Amen

 39. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Marria Thu Con xin muon ngan lan cam ta hong an Thiên Chúa Chí Ton chí Thanh Con cam ta Me Đong Trinh chí ai Con hảnh diện vì đuoc làm Con Chua và Me Kinh Lạy Me dấu yêu Con khao khát tìm kiếm Con Me mỗi ngày trong đời con Con yeu con Cực Thánh Me là Chúa Giêsu hết linh hồn het Thể xác Con chúc Tụng ngơi khen danh Chua đến muôn đời Amen

 40. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Mẹ Hang cứu giup Xin cho moi ý định của Chuas và Me điều được thực hiên một cách tốt đẹp theo Thánh ý Chua và Me Xin ban cho con sức mạnh và sức khỏe được bình an qua thời gian này Con cam ta Chua và Me Amen

 41. Nguyen Thi Bich Thu

  Con xin Ta on Chua het moi ngay chot ca đoi con Amen Con Cam Ta Chua. Muon vang hong an da them suc nang dơ con lo liệu cho con Con cam ta Me rat Thanh luon an ui con Amen

 42. Nguyen Thi Bich Thu

  Con xin Ta on Chua het moi ngay chot ca đoi con Amen Con Cam Ta Chua. Muon vang hong an da them suc nang dơ con lo liệu cho con Con cam ta Me rat Thanh luon an ui con Amen cuoc doi con muon vang thử thách xin ban cho con Long cay trong vùng vang

 43. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me chi ai xn thuong xot con Xin Me lo loei cho con moi viêc trong ngay hom nay Xin Me ben con trong kuc nay Xin Me khóng chế tính nong nay cua con Cho con duoc binh an vâng theo y Chua trong moi viec A men

 44. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Mẹ kinh yêu Con Tạ On Thien Chua và kinh ton Me het moi ngay trot ca đoi con A men Xin Me luon gin giu va Che chở con Giup con vượt qua khó khăn thử thách ở đoi này để mai sau về bên Chua thần tổ lanh

 45. Nguyen Thi Bich Thu

  Tat ca moi sự xin Me lo liệu giup con Con Marria Thu xin cảm Tạ muon vang hong ân của Me đến muộn ddoi A men

 46. Nguyen Thi Bich Thu

  Lạy Thiên Chua Cha toàn năng Xin vi công nghiệp của con Chi Thanh là Chua Giesu Kito Va Me Maria Đong Trinh tuyệt hảo Xin Cha ban cho con là kẻ hèn mọn bé nhỏ đuoc on bển đổ đến hơi thở cuối cùng Con tin chắc rằng linh hồn con luôn ngập tràn niềm vui và bình an Khi con ở trong Con Chi Thanh Cha và Me hằng cứu giúp Amen

 47. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con Xin Chúa và Đức Mẹ Hằng cứu giúp, giúp con bán được đất để cho trả nợ, và ban cho con vụ lúa thành công. Amen.

 48. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Marria xin thuong xot con Xin giup con vuot qua cơn Bao lơn nay Amen

 49. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup Xin cuu giup on vuo qua con song than nay Xin ban on ben do cho con Trung thanh yeu men Chua suot doi con A men

 50. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup Con cam ta Me đến muon doi Amen

 51. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mej Hang cuu giup Xin cuu giuo con Amen

 52. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Đức Mẹ Hằng cứu giúp ban cho con vượt qua khó khăn này.

 53. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me xin Me ban cho con vuot qua khó khăn nay Xin Me ban ơn cho con ban duoc ts theo y Me De con tra het nợ nan nhưng nguoi ma con thieu. De con co thoi gian Phung sự Chúa và Mẹ nhiều hơn Amen

 54. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Ta on Chua va Me den muon nhan doi Amen

 55. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me yêu mến xin cứu giúp con qua cơn hoạn nạn Amen

 56. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me rat kính mến xin Cứu giúp con và gia đình qua cơn khó khăn nay Amen Xin Me dan duong chi lỗi cho con trong mọi việc đều thuận theo ý Chúa Con Ta on Chua va Me het moi ngay trót cả đời con A men

 57. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup Xin mẹ thuong xot con Thuong xot e Tu dang bemh nang Thuong xot nguoi me cua e Tu Xin me dung bỏ con luc nay Amen

 58. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang Cuu Giup Con bất tài vô dụng Con tội lỗi Con chi la hạt cát nhỏ bé Nhưng con luôn tin tuyệt đối vào tình yêu của Mẹ Luôn ấp ur con Luon quan phòng con Luôn lo liệu Cho con nhỏ lỗi chuyện cầu của Mẹ Con tin chắc rằng còn yêu dấu của Me sẽ giúp dở còn vượt qua cơn bảo này Amen Con Ta on Chua và Me đến muộn đợi

 59. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me xin cuu giup e Q qua giai đoạn khó khăn nay Xin Me lo liệu cho con và e ấy Con Ta on Me

 60. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me xin Mẹ cứu giúp con Xin Mẹ câu bấu cũng Cũng Chua Giesu còn yêu mến mẹ Chuc lạnh cho mọi việc con làm lay mẹ đáng kính xin Che chở giữ gìn con luôn mãi Xin Mẹ lo liệu việc đất đai ở Đường duong Quang Hâm của con được thành công tốt đẹp theo ý Chúa Con Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đến muộn đơi con Amen

 61. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang Cuu giup Xin ban binh an cho con Con Cam ta Me het moi ngay trot ca doi con Amen

 62. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup Xin che cco moi ke thuoc ve con Xin ban cho con bình an trong tâm hồn Xin ban cho con on chiu dung trung thành yeu mến Chua suot doi con Amen

 63. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang cuu giup xin giúp dở con Hôm nay e còn là Giuse vừa qua đời Xin mẹ đưa e con về bên Chúa Trong còn hấp hối Amen

 64. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me h cuu giup xin cuu giup con Con ta on Me

 65. Nguyen Thi Bich Thu

  Lấy Mẹ hằng cứu giúp xin mẹ thương linh hồn Giuse vừa qua đời Xin me đón e Ây nói cứ Thiện Dang Lay me xin thương xót gia đình con trong cảnh bế tắc Xin cứu vớt con lúc này Amen

 66. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me xin cuu giup con Con Ta on Chua va Me đến muôn đời Amen

 67. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me Xin che cho con Xin bạn c con hieu duoc gia trí của sự thiếu thốn vật và đoi này Để con luôn được ơn Chúa úi an nang dở Amen Con Ta on Chua va Me suốt đời con Amen

 68. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang cuu giup xin cứu giúp con qua cơn khốn đốn Xin bạn cho con được bình an trong tâm hồn Con Ta on Chua va Me

 69. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me con ta on Me suot đợi con

 70. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me xin ban cho con sự sáng suốt và bình tĩnh Để Tât cả những gì con làm đều đẹp lòng mề Amen

 71. Lậy mẹ hằng cứu giúp xin ban ơn khỏi bệnh cho con để con có sứ khoẻ phục vụ gia đình và giáo hội

 72. Nguyễn Thị Kim Tuyến

  Lạy mẹ xin cho con vượt qua khó khăn gian nan cấp thiết hiện tại,
  Con ăn năn xám hối lỗi lầm của con xin mẹ rủ lòng thương xót cho con phỏng vấn được dễ dàng suông sẻ và đậu phỏng vấn cuối tháng 11/2023
  Con mang ơn Mẹ

 73. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me yeu Dau Xin cuu giup con Con Ta on Me da luon. Ben con den luc nay Amen

 74. Nguyen Thi Bich Thu

  Con Ta on Me suot đời con Amen

 75. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Chua va Me kinh yeu Con xon cam ta Chua va Me moi ngay suot doi con A men

 76. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Maria con Ta on Me suot doi con Xin Me gin giu con gai con ben Nuoc Uc duoc binh an thuan loi Xin cho con dủ sk de nuô con gai con thanh Tai Xin me chua lanh benh cho ba me con duoc manh khoe Amen

 77. Nguyen Thi Bich Thu

  Xin Me cuu con

 78. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Ngay het tet den Trong nha ko tien ma no Con luon tin rang Me luon ben con Chua bao gio Me bo con Trong giay phut hom qua Me cuu con trong gang tat Va chi xo con nhin ra va nhin thay Con ta on Me rat nhieu Me oi Con cui lay xin Dang toi cao va Me Chua kito yeu dau xin chua lanh chan cho ba con Xin dung de ba con phai mo Xin on Thong hoi do tran tren ba con A men

 79. Nguyễn Thị Bình

  lạy Mẹ xin Mẹ ban ơn cho chị em chúng con có chuyến đi Mĩ được bằng an vui vẻ.Sau mấy chục năm xa cách , xin M5 cầu bàu cùng Chúa cho anh chị em chúng con gặp nhau trong tinh thần đoàn kết yêu thương và hiểu nhau

 80. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang cuu giup Xin che chở con qua. Con nguy kịch nay Xin mẹ Gim giữ con khoi moi cam do Va cuu giup con trong cơn nguy nan Xin me lo liệu c con trong giờ sau hết được ben Me Xin Me gin giu con den cuoi cuoc đoi duoc on chet lanh Xin Me che cho cac con cai cua con Duoc binh an Lay Me xin lo liệu cho ba con ko phai mổ chân được lanh benh Con Ta on Chua va Me den muon đoi Amen

 81. Lạy Me hắng cứu giúp, xin gúp gia đình con vượt qua khó khăn và biến cố này, xin Mẹ đừng bỏ gia đình con.Amen

 82. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me Xin Me che cho con Xin ban muon hong phuc c con Xin me gin giu gia dinh con Xin me che cho ca nha con trong binh an Amen

 83. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me xin cuu giup con Xin che chơ gia đinh con A men Lay Me xin bên con luc nay Con bế tắc qua me oi

 84. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me ko có song gio nao Lam con sợ hãi Vi con có Me Manh con la Chua ban con ko sợ bất cứ quuen llic nao Xon Ta on chau va Me den muon doi

 85. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me Hang cuu giup xin che chow moi ke thuoc về con Chả mẹ con con cái con Xin mẹ ban bình an cho gia đình con Xin ban c con biết rằng Khi có Chưa và mẹ chúng con có tất cả Con ta ơn Chúa và Mẹ đến muộn đoi Amenme

 86. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me Con ta on Me da gìn giữ con bình an cuộc sống con luôn có mẹ Xin Mẹ chúc phúc cho con gái con bên Úc được bình an An học thành tài Con cam ta hong ăn muon đoi Amen

 87. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me Maria Xin che chở con Xin cuu giup con qua cơn. Nguy nam này Xin Mẹ lo liệu Tien hoc c con gai con Ben Uc theo thánh ý mẹ Mẹ ơi con bất tài vô dụng xin mẹ đừng bỏ rơi con lúc này Amen

 88. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup xin giúp con vuot qua con khó khan lúc này Xin c moi viec được sang to Xin lam cho con nen Thanh thiên trong on ngjia Chua Xin Me lo liệu chi con gai con nơi đây khavh que người được bình an Amen

 89. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup xin giúp con vuot qua con khó khan lúc này Xin c moi viec được sang to Xin lam cho con nen Thanh thiên trong on ngjia Chua Xin Me lo liệu chi con gai con nơi đây khavh que người được bình an Amen Con xin ta ôn Chua ve Me den muom đoi Xin Me lo liệu c con ban duoc dat Moi sự xin Mẹ cứu giúp con

 90. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Thiên Chúa và Mẹ của con Gia dinh con ngan lần Cảm tạ Chuc tung ton vinh cảm mến. Vì muon vang hong an và Ân sủng Ngại da ban cho gia đình con Xin Cho con hiểu rang con đang rất bình an trong Chúa Và Mẹ Con duong con di hiểm nguy Giang kinh con luon. Có Chua va Me bên cạnh Du bat cứ dieu gi xây ra lúc này con cũng ko sợ hai Con sẽ vượt qua trận chiên kinh khủng nay một cach thuận lợi Vì con tin Chắc rằng chi có 1 Thiên Chúa duy nhất có thể giết chết cả hồn. Va xác con Con ko sợ bất cứ điều gì sẽ đên hom nay va ngay mai va ,,,,,,
  Ngay kia Vi cơn tin 1 diêu ko ai có thẻ kéo dài mang sống minh được thêm 1 giây nào cả Con chỉ cần có Chua va Me la con toan thang Amen

 91. Nguyen Thi Bich Thuj

  Lai mẹ xin Mẹ lo liệu c con hot được phân hui thang de con vuot qua kho khan lúc này Con cảm ta mẹ muon doi Amen

 92. lay Me Maria xin cho sư biec sang to ve nhung ke da an giut tiem con va hai con Xin Me gi giu con trach xa ho Ngõ hâu ninh an luon bên con trong con thu thach nay Xin Me sap xep cong vĩe moi cho vợ cong con Xin me ban cho con on Ben do bên Chua suot Doi Lay Me xin Me lo lieu viec hoc cho con gai con ở nuoc Uc duoc thanh cong theo y Me Xin Me gin giu con cai con manh khoe Nơi dat khach que nguoi Xin me ban cho Cha me con duoc binh an manh lhoe Con ve ts cua con va Chu Thang xin me lo loeu theo cach rieng cua me ngõ hầu lam sang danh con Me ở thế gian Con xin muon doi ta on ton kinh sap minh duoi chân con Cuc Thanh Me hô to Giêsu vua tinh yeu vua thuong xot cua long con Amen

 93. Nguyen Thi Bich Thuj

  Lay Me Cua Thiên Chúa tinh Yêu Me cua nhân loai va la Me cua con Chi con ít thoi gian nữa Nhân loại sẽ tôn vinh con Cuc Thanh Me Nhờ lời xin Vâng của Mẹ nhân loại chúng con được cứu chuộc va được vinh phúc lam con Thiên Chúa Con loi cam Ta nào hơn de chung con tôn vinh chúc tung Me Người mẹ vĩ Dại luon quan phong yêu thương che chở chúng con duoi thế gian này Con cau xin Mẹ thêm sức cho con luon Vũng tin vào long thuong xot Chua và giữ ơn nghĩa Chua cho đến hơi thở cuối cùng Amen

 94. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup Xin Me ban binh an cho an ICon Cam ta Me vi muon vnag an sung Me da lo cho con Xin Me cho con biet rang con nen lam gi trong luc nay Lay Me yeu Dau Xin cho con on khon. Ngoan de biet can lam gi va ko lam gi luc Nay Con that sự be tac. Con xin Me cau. Bao cung con me ban. Cho con on lo lieu de con vuot qua gio bao nay trong on. Nghia Chua va trong sự quan phong cua. Chua. Amen

 95. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me yeu dau xin che cho con giua dong doi nghiet nga Xin dung bo roi con Xin Me chuc phuc cho moi viec con lam Xin Me. Chuc phuc cho lo dat p 6 cua con co chu Dang hoang Ho co phuc duoc huong Xin Me giai thaot con khoi no nan De con sap xep cs con tot dep Amen

 96. Lay Me Xin ban on bền do cho con Để con mạnh sức chiến đấu giữa lòng đời này Moi hiếm nguy đều bên mẹ Con mo sợ điều chi Thế gian có vui dập con cũng chẳng sao mẹ à Chị cần bên con có Me Con cậu xin Mẹ xin cùng con Chi Thanh Me giúp con qua giai đoạn này Một giai đoạn mà chúng con bi tất cả tấn công Xin Me ban bình an và sức chịu đựng c con trong lúc này Amen Con Ta on Chưa và Me mai muốn đổi con. Lay Me chi vinh đa cấu xin Me mua miếng đất của con Nếu ca hai chúng con điều đẹp lòng Me xin Me lo liệu c chung con có kết quả tốt đẹp Con cam ta me

 97. Lay me xin thương cứu giúp con Xin lo liệu c con lúc này Me ơi con mệt mỏi quá Con kiệt sức rồi me ơi Xin Me quan phong lo liệu cho con vượt qua con sông này Xin Me lo liệu việc học cho con gái con được thuận lợi Nơi xưa là quê người Xin Me thương xót con Xin Me ban cho con ban được đat p6 de sắp xếp cuộc sống lại Con ta ơn Me Amen

 98. Lay Me Thiên Chúa Và là Me con Con cảm tạ me muốn đoi và yêu mến mẹ hết linh hồn Con Con cảm Tạ muốn vang Hồng ân mà Me luôn danh cho con Cuộc đời con luôn trông gai bao tap Chưa bao giờ me bo roi con Xin Me ban cho con thật bình tĩnh giai quyết hết mọi vấn đề trong cuộc đời con Có Chưa và Me bên con con thật bình an Amen

 99. Lay Me hàng cứu giúp Muon ngan đời con cảm tạ Hồng ân Me Xin Me lo liệu cho con khi này và trong giờ lâm tử được gặp Me
  Lạy Me xin biết rằng khi Mẹ xin cùng con Me là Chúa giẻ su Ki tô Con Cuc Thánh chí Tôn Con khao khát tìm kiếm Ngại Chưa bao giờ Ngài Ko nhân loi Mẹ Mẹ luôn bên con lúc con Tận đáy cuộc sống Lúc con bi khinh chê lúc con bi sĩ nhục Con cảm tạ mẹ muon đời Amen

 100. Lay Me hay thương xót Xin thương xót con Xin Me lo liệu cho con trong giờ lâm tử Xin Me ban ơn bền đỏ giúp con luôn sẵn sàng sống đẹp lòng Chúa Du trong Giang nan khó khăn Vân 1 lòng yêu Mến Chúa và Me Amen

 101. Lay Me yêu mến Con Yêu mến mẹ hết linh hồn con Amen

 102. Nguyễn thị sương

  Lạy mẹ hằng cứu giúp, con biết thân con tội lỗi trào trề, con chả là gì cả. Nhưng xin mẹ đoái thương đến con người tội lỗi bé nhỏ này ,nghe tiếng con kêu cầu. Xin mẹ cho gia đình con cùng những người xung quanh con được khoẻ mạnh phần hồn cũng như phần xác, cho con được sớm ngày có visa và siêng năng chạy đến cùng mẹ cũng như được tràn đầy ơn mẹ ban . Xen mẹ thương nghe Tiếng con cầu xin mà nhậm lờ con nguyện. Amen.

 103. Lay mẹ mến yêu Xin che chở con luôn luôn theo ý Me Con xin
  Lay Me yêu dấu xin che chở moi kẻ thuộc về con Xin Me ban ơn cho con gái con được mạnh khỏe thanh công trên đất khách quê người Xin Me ban ơn cho cha me con được mạnh khỏe bình an Con tạ ơn Mẹ

 104. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Đức Mẹ ban cho gia đình được bình an mạnh khỏe, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, cho con ngày hôm nay con cắt được hết lúa 🌾 amen.

 105. Lay Me kinh yêu xin lo liệu cho con Về phân đất cầu Chú tháng Moi việc được tốt đẹp Xin ban ơn phù trì giúp con qua khó khăn này Xin Me chúc phúc cho moi việc con làm từ khỏi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn mẹ Amen

 106. Lay Me hàng cứu giúp Xin Me lo liệu cho con việc ngay mai con đi bán miếng đất DQH Moi việc trước sau xin Me lo liệu c con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa Nhờ lời chuyện cầu của Me con tin chắc Chúa giesu con yêu dấu Mẹ luôn nhận lời con Ngài là con Thiên Chúa và là Con của Mẹ Nên Ngài sẽ Ko từ chối Mẹ bất cứ điều gì Con Ta ơn Me Amen

 107. Lay Me hàng cứu giúp Xin Me lo liệu cho con việc ngay mai con đi bán miếng đất DQH Moi việc trước sau xin Me lo liệu c con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa Nhờ lời chuyện cầu của Me con tin chắc Chúa giesu con yêu dấu Mẹ luôn nhận lời con Ngài là con Thiên Chúa và là Con của Mẹ Nên Ngài sẽ Ko từ chối Mẹ bất cứ điều gì Con Ta ơn Me Amen Con Chúc tụng Thiên Chúa tối cao của lòng Con

 108. Nguyễn thị Bích thu

  Lay Me hàng cứu giúp Xin Me lo liệu cho con việc ngay mai con đi bán miếng đất DQH Moi việc trước sau xin Me lo liệu c con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa Nhờ lời chuyện cầu của Me con tin chắc Chúa giesu con yêu dấu Mẹ luôn nhận lời con Ngài là con Thiên Chúa và là Con của Mẹ Nên Ngài sẽ Ko từ chối Mẹ bất cứ điều gì Con Ta ơn Me Amen Con Chúc tụng Thiên Chúa tối cao của lòng Con

 109. Con xin tạ ơn mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ đã cho con đậu phỏng vấn và đã nhận lời cầu nguyện của con.Amen

 110. Mục đích là ông nội mày muốn tụi tà giáo biến khỏi thế giới này cho trong lành nha thằng đất sét ng,u ngục. Đ,ụ má mày thằng ch,ó đẻ gx Thái Hà

 111. Mục đích của tao là muốn giế,t sạch tụi nhà thờ Thái Hà bọn mày. Đ,ụ má mày thằng ch,ó đẻ đaingoi ng,u ngục

 112. Tao ị vào mặt thằng chúa Dê xù của mày thằng khốn ng,u hết phần ch, ó

 113. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang cuu giup Xin ban cho con sư binh yen Xin giuo con nhán tra đua la chân ly đâu la su that Xin ban cho con hieu đuoc binh an ma Chua ban cho con la binh an tot nhat duy nhât Con cảm ta Me va Chua đen muon đoi Xin Me ban on cho mai con hot đuoc hui đe xoay sơ nhung ngay cuoi nam Amen

 114. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang cuu giup Xin ban cho con sư binh yen Xin giuo con nhán tra đua la chân ly đâu la su that Xin ban cho con hieu đuoc binh an ma Chua ban cho con la binh an tot nhat duy nhât Con cảm ta Me va Chua đen muon đoi Xin Me ban on cho mai con hot đuoc hui đe xoay sơ nhung ngay cuoi nam Amen Con chũ tung Chua dên muon ngan doi Amen

 115. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Hang cuu giup Xin ban cho con sư binh yen Xin giuo con nhán tra đua la chân ly đâu la su that Xin ban cho con hieu đuoc binh an ma Chua ban cho con la binh an tot nhat duy nhât Con cảm ta Me va Chua đen muon đoi Xin Me ban on cho mai con hot đuoc hui đe xoay sơ nhung ngay cuoi nam Amen Con chũ tung Chua dên muon ngan doi Amen Xin Me lo lieu cho con viec lo đat hoc mon cua e con va lo dat quan 12 theo ý Chua

 116. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ xin che chỏ con đâu nam nay Con thay moi viec đang rat toi te Con met moi qua mẹ oi Con xin mẹ lo lieu cho cong viec cua con duoc thuan loi Xin me giup con. Nhan ra nguoi tot ke xau đe con ko con qua lai voi họ nua Ngõ hầu con có binh an noi Chua và mẹ Con cam ta mẹ muon đoi Amen

 117. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me kinh yêu của lòng con Hom nay va hom qua la ngay con buon nhất Con thay cuoc song con rat hanh phúc vi chong con rat yeu con Rueng gí đinh chong con luc nso cubg nghĩ con chiem đat cua họ Con tụ lam nuoi 4 đua con cua con ngay hom nay Nay con benh vi soi thạn lam con đau Xin Me chua lành cho con đe con ko phai mổ ạ moi sư nho loi chuyen cau cua Me đen con Me la Chua giesu ki to Con tin chac râng con se het benh ạ

 118. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ Con yẻu mến mẹ suot đoi con Xin lam cho con luon giong Me Hien lanh va khiêm nhuong Xin cho con nho rang mẹ yêu con rat nhieu Con xin dâng len Me kho khan cua ngay hom nay Benh tat cua ngay hom nay để con thêm phàn tin yêu Me Xin Me lo lieu cho con trong tuan nay moi viec đuoc tot đep thuan loi trong đoi con A men

 119. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ kinh yêu cua con Cả cuoc đoi con yêu mến chuoi mân côi Con xin dâng lên mẹ viec mua bán đât trong tuan nay Moi vuong mắt có kho khan co hieu lam xin Me lo liêu cho con đuoc ổn thoả Con xin. Dâng kên mẹ tat cả nhưng gi thuoc về con ngây cả căng benh con đang mang Cin mẹ thuong chua lanh cho con Ban binh an cho con trong lúc này Con tin rang nho loi chuỷn cầu cua mẹ dâng len con Cuc Thanh mẹ moi viec sẽ đuoc nhậm loi Amen

 120. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ con yẻu suot doi con me oi

 121. Lay Mẹ kinh yẻu của con Muon đoi con cam tạ hồng ân Mẹ con nhớ rât ro trong tâm trí con Ngày con gái con đi du hoc Úc Mot ngày cach dây 2 năm truoc Trua nang 12 h Con và con gái con chay qua Duc Mẹ cô đơn Hai mẹ con con quỳ duoi chân mẹ lần 1 chàng chuoi mân côi 50 kinh Nuoc mắt con gái con chảy dài trên đôi gò má phúng phín hồng hào của cái tuoi đẹp nhất Con gái con quay qua nói voi con. Mẹ oi mẹ lo cho con đuoc ko Chỉ con 1 buoc cố gâng nua la tuong lai của con như mơ uoc Và con đã gật đầu Con chấp nhân mất hết những gì con đang có trong tần tay gom vét hết để lo cho con gái con. Và tất cả moi thứ đã đuco dênd đáp gio đây con con hoc rất tôt rat ngoan Cin Mẹ luon bên con gái con ở đât khach quê nguoi Xin Me che choẻ cho con gai con đuoc thanh công manh khie Con Ta on Me suot đoi con Amen

 122. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me kinh yẻu của lòng con Mỗi dang thưc dậy Con cảm Ta On Chúa dạt dào vì Ngài đã ban cho con 1 nguoi Mẹ vĩ đại Đó là Me Maria Lạy Thiên Chúa chi tôn chi ái Ngài cho con mất tất cả roi Ngài day dổ con Roi Ngai lo lang cho con đầy đủ Ngài phục hồi ssuc khỉoe con Ngai phuc hồi danh dự con Ngài luon quan sat nhu cầu thiêt yếu cua con Ngài chua bso gio roi xa con Lay Mẹ xin Me gin giu đua con gái bé bong đang yẻu cú con noi đât khach quê nguoi Xin Mẹ che cho chuc phúc cho con gái con hoc hsnf thành Tai Xin Mẹ quan phong bảo vệ đuong đoi con gai con theo ý Mẹ Muon ngan đoi con cam tạ Mẹ Con yêu mến Me biet bao Me oi Amen

 123. Lạy Me kính yêu xin me lo liệu cho con trong moi việc Con ta ơn Me A men

 124. Lay mẹ Con xin dâng bệnh tình của con trong tay mẹ Xin Me thương lo liệu cho con Xin Mẹ giúp con khỏi phải mổ xẻ Xin Me ban bình an cho con khi nay và lúc chết Lạy Me moi việc thuận theo ý Chúa muốn nhắn lần con cảm tạ mẹ Amen

 125. Lay Me kinh yêu của lòng con Giờ đây tạm hồn con xao xuyến lo lắng moi bien cố cuộc đời con là cả 1 hình trinh theo chân Chúa Con cảm tạ Chúa đa làm c con như ngay hôm nay Càng nhìn ngắm thập tự giá Chua Giêssu con càng yêu mến Mẹ nhiều hơn Con nói đau nào khi chưng kiến con Mình phải chết vô tội trên Tháp giá Me nhạc nhơ con ráng thanh giá con đang mang là vinh Quang hay vui mừng hay trong cay Con xin Dâng lên Me việc đau thân của con và can bệnh chồng con xin Me thương chua lành cho chúng con Muốn ngân làn con ta ơn Me con yêu mến me biết bao Amen

 126. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me cua con con yeu mên Me con trông cây mẹ Con xin dang len Me cuoc song con gia đinh con va can banh chong con dang gap phai Xin Me bN phuc lanh cho chung con Lay mẹ nến yêu xin Me lo lieu vuec dat duong qusng ham cho con duoc hoan thanh theo ý mẹ Cuoi cuoc doi nay xin Me ben con trong moi luc Đê linh hon con đuoc binh an trong Mẹ Lay Mẹ xin mẹ lo liêu cho con tren het moi ngay đoi con Amen

 127. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me kinh yêu Ngay thứ 9 trong tuan nhăc nho con rang Mua chay thanh song ket hiep mâtb thiet cùng Mẹ để tôn vinh con chí Thánh Mẹ là Chúa giesu Ki tô Đấng hằng huu và hăng sống đến muôn đoi Gio đây truoc toa Chúa con xin dâng lên Mẹ tât cả tâm nguyên của con cuoc song gia đinh con Mô bien cố đoi con xin Me lo liêu Con Xin Me chua lành cho chong con mau chóng khoe manh binh an Cho con luon quan tâm chăm soc anh ây moi hoan cảnh cuoc đoi Xin Me chuc phúc cho con gai con nơi phuong xa đuoc binh an manh khoe Hoc gioi Con ta on Me muon đoi A men

 128. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Mẹ kinh yêu của con Con ta on Mẹ vi moi sang thuc day Con con đuoc song bên nhung nguoi con yêu thuong Cha mẹ con cai con Lay mẹ xin ban cho con theme suc manh va binh an đê con vuot qua con bao tap nay Cuoc song đay day buon vui đay bien cô con xin mẹ gin giu con moi kuc Xin Me lo liêu cho con giuo suc c con thanh cong trong viec dat duong quang ham đe con lam lai tu đau đe con luon song tot song yeu thuong voi tha nhan Song trach nhiem bậc lam cha mẹ Xin me chuc phuc cho vơ chong con luon yeu thuong nhau luon gin giu cho nhau Lay mẹ xon che cho cho con gai con ơ phuong xa đuoc binh an manh khoe hoc gioi thanh tai Con tạ on chau va mẹ muon đoi suot đoi con Amen

 129. Nguyen Thi Bich Thu

  Lạy mẹ hang cuu giup xin che chở moi kẻ thuoc về con Xin Mẹ ban cho con long biet ơn và sự cảm phục Để con luon biêt sống trông cây vưng vang vao tinh yêu Chúa Con biêt rang trong moi coen nguy nan khốn khó Con biêt rang trong bế tac cuoc sống mẹ luon bên con tueng phut giây Con Ta on Mẹ đã gin giu con toi ngay hôm nay Gio đây chi còn vai ngay nua con tien hanh giao dich manh đất cua bố mẹ nuoi con Xin mẹ bên con lo lieu cho con hón tât tổt đep để con có đieu kien trang trai bot nợ nan Va công tac vao cv nha Chúa đã kêu goi con Là đưa bạn Đồng Trinh của mẹ về ngôinThanh Đuong Giuse Thợ Con cảm ta mẹ và Thanh cả giusse cua lòng con đến muon thở muon đoi Amen

 130. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me kinh meens Xin mej che cho con xin me lo lieu c con khi nay va trong gio lam tu Xin cho cuoc song cua con dduoc binh an duoc moi su tot dep Con xin dang ken mej viec mua ban dat cua con voi bo thang duoc thanh cong tot dep Xin quan phong con Lay me xin Me chuc phuc cho con duoc manh khoe ko phai mo san than xin me chua lanh cho con Con ta on mej kinh yeu cua con Amen

 131. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ rat kinh mến Xin Mẹ quan phong gin giu con chi con vai ngay nua La chung con tien hanh giao dich manh dat ma chua ban cho con Xin me lo lieu va chuc phuc cho chung con trong het moi sư đều nhờ ơn long lành Chúa Xin Mẹ cho con ơn bên đổ lo liêu cho gí dinh chs mẹ con Xin cho con hieu rang trach nhiem va gia tri cuoc song doi nay la hoan thanh moi viec theo thanh y Tbien Chua Xin Mẹ đung đê chung con phai bơ vơ lac lỏng giua dong đoi Lay mẹ Xin Mẹ ban that nhieu sk cho con gai con bên Nuoc Uc đuoc hoan thanh nhiem vu hoc hanh và chu toan vô thanh ý Chua Xin Mẹ chuc phuc cho con gai con thât mạnh khoe binh an A men

 132. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me kinh yeu nay bố mẹ thang con ve vn Để lo viec đat đai Xin ben ban cho ho thuong lo binh an Lay me kinh yêu xin xhe cho moi viec thain loi cho chung con theo thanh ý Chua Xin Me giup suc c con vuot qua het moi vân đề kho khan thuan loi giao dich vao ngay 15 theo Thanh ý chua Lay mẹ mên yêu con yeu kinh me biet bao Xin mẹ chuc phuc cho moi viec con lam tu khoi su c đen hoang thanh đeu nhơ boi ơn Mẹ vF con Chi Thanh Mẹ Amen

 133. Con là Phê rô Trần Văn Bắc

  Con xin Đức Mẹ Hằng cứu giúp, xin ban cho con và cậu Chung thả tôm,🦐 và thả cua 🦀 giống đươc thành công tốt đẹp amen.

 134. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ xin me giu gin con moi bien co cuoc đoi con Ta on Chua va Me luon bên con trong tưng giay phut cuoc đoi Ngay hom nay moi vat vả Me đa giup con vuot qua Xin Me chuc phuc c moi viec hom nay con lam từ khoi su cho đem hoang thanh đeu nhơ boi o mẹ a Amen

 135. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me con tạ on Me trên het moi sư Amen

 136. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ xin me ban binh an cho con Xin Me ban sự binh tinh cho con Xin me lo lieu cho con trong moi hoan canh Con xin dang lên me ke hoach va du tinh cua con Cong viec bon be cua con Con biet rang me yeu con biet bao Tat ca moi viec đoi con Con trao phó cho me het a Xin me chuc lanh cho con Xun đung đe con xa lia Chua va Me Con xin dang kho khan manh dat hm ma com đang gap phai xin me lo lieu gở rôi giup com Amen

 137. Nguyen Thi Bich Thu

  Lạy mẹ kinh yêu Cuoc sống con từng ngày vât vả Hết biên cô nay đen cai khac vồ dập lây con Xin mẹ nay thuong đến chi cua hài đnag lâm bênh nang Vuot qua druoc cơn. Bạo bênh ạ Con dâng lên Mẹ viec hoc tap cua con gai con ơ phuong xa đuoc thanh công tot đẹp Xin me lo lieu viec dat hm cua con co ket qua va vuot qua moi khó khan Amen

 138. Nguyen Thi Bich Thu

  Lạy mẹ kinh yeu cua con con dâng lên mẹ viec bán gạo cua Me con Neu đep lam mẹ con xin Me sap xep lai cho con Mô viec gia đinh con xon Me lo cho con Con xin Me bsn binh an cho gí đinh con Cho Cha me con duoc manh khoe Amen

 139. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay me kinh yeu Xin che cho va giu gin moi ket thuoc ve con Xin ban cho con on ben đo va hoan toan pho thac vao chua trong moi canh Muom ngan đoi con yeu mẹ het long Amen

 140. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me xin ban cho con su binh an sang suot Để con xu lý viec vao ngay mai tot đep Lay Me kinh yeu con xin hoan toan pho thac trong tay mẹ Mẹ oi con đang rat phien muon lo âu Con that vat va ve manh dat nay Xin Me sap xep lai giup con me oi Bao r tap phong ba cu vô lay con ko cho con đuoc binh an hic Con ta on me

 141. Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cùng Chúa và xin ban phúc lành cho con cái con. Xin gìn giữ chúng con được hồn an xác mạnh. Đặc biệt xin Mẹ chúc phúc cho con gái út con là Hồng-Ân đạt được kết quả tốt đẹp trong kỳ thi HSC năm nay và ước mơ được trở thành sự thật. Xin cho con cái con được công thành danh toại trên con đường học vấn và sống xứng đáng là con cái Chúa. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

 142. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ kinh yêu xin mẹ che chở moi kẻ thuoc về con Xin me ban cho con đuoc ơn bên đổ yêu mến Chúa va mẹ het duc het linh hon con Xin đung để con lia Bỏ Chúa Lay mẹ con xin dang len mẹ manh đât quan 12 va hoc môn đầy nuoc mắt tui nhục xin Mẹ lo lieu giai thoat giup con ạ Con xin hoan toan pho thac trong tay Chua và Me Amen

 143. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me kinh yêu của con Xin Me thuong lo lo
  Lieu cho con trong giay phut này đioc ninh an ninh tỉnh xu lu moi viec Xin mẹ ban cho con ơn bên đổ bên Chúa và Mẹ Con tạ ơn Mẹ đa luon bên con lic phong ba bảo tap Xin Me ban cho con duoc mạnh khoe ninh an Để con co đie sk chăm soc cho 4 đua con cua con va cha mẹ con Lay mẹ kinh yêu xin đung để con cô đơn mêt moi chsn nản lic nay Xon Cho com thay cố gang viot qua Lay mẹ com gai con ở xa Xin mẹ hin giu ban nhieu phuoc lamh va sk cho con gai con thuong lộ binh an về chơi bô com dip hè nay Xin mẹ ban cho con cco. Mot đoi song thanh thiên tot dep truoc mat Chúa và luon đuoc Chua che cho A men

 144. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Mẹ kinh yêu Con yeu Mẹ hết linh hồn hết thể xac con Trong moi sự cuoc sông con chua bao gio mẹ bỏ con Tưng giây phut Con Cầu xin Thiên Chúa của long con cho con luon trom tinh kính yêu Mẹ hết suc hết linh hôn ngay đời này và cả đoi sau Nhin lại cuoc hanh trimh con gái con Qua Úc Con thật sự không tin vào sự thật ở thời diêm kinh tế suy thoái mà con xoay gần 1 tỷ đua con gái con đi Mỗi ngày con và con gái cùng nhau qua đền quỳ duoi chân Mẹ Cô Đơn Những giot nuoc măt lăng dài trên đôi má con gái con Lam trái tim con rĩ máu Mà mỗi lần nhớ đến con lai ko quên giây phút tuyệt vời Mẹ lo liệu cho con va on tin tương vao Thiên Chúa Ngài chua bao gio buong Tay con Amen

 145. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me kinh yêu con xin dâng nổi buon phiền cua e trai hải len cho mẹ Con biet e ây la nguoi ngoai đao E ây đamg gap rat nhiwuat mat dau khổ tronh long Con xin Me ban binh an vho e ây vuot qua luc nay thay ninh tinh thât sáng suot moi vấn đề luon đăc tinh cảm ma giai quyet Con xin dâng e con cho Me Xin Mẹ gin giũ e ay trong quyền nămg cua Me tối cao Trong gia đoan khó khăn nhat này Amen

 146. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me Con cau xin Me cho con đuoc on bền đổ bên Chúa va Mẹ đên hơi tbo cuoi cung Xin Me chuc phuc cho moi viec con lam từ khơi sư cho đen hoamg thanh moi viec con lam Lay Chua xin cho con sieng nang lan hat man coi Con ta on Me

 147. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay mẹ kinh yêu của con Linh hon con bất an Con thấy xh ngay nay thật khủng khiep Con lo sợ cho gia dinh cho cac con Cs ca hoi ko con ton tai cai thien Con câu xin Chua Chua va Me cho ban than con them lonh cau trong Them long sỏt men Cuoc song ca con va moi nguoi than trong gia đinh con luon đioc Chua quan phong Tinh yêu Me danh cho con trong suot cuoc đoi nay Con cau xin Me che chở con cai con vuot qua khó khăn hoc hanh chăm chỉ Thanh công tren con đuong hoc vấn Con Ta on Mẹ Amen

 148. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Me hang cuu giup xin che chở moi kẻ thuoc ve con Cho con đuoc long ton kinh Me Yeu mẹ het suc het linh hon con A men Lay mẹ con xin dang len mẹ bao kho khan cua ngay hom nay la trai tim con run sợ Xin mẹ ban ninh an cho con gai con nơi phuong xa hoc hanh cham chi manh khoe Xin Mẹ an ui con con trong luc buon ba nhơ nhà Con ta om Chua va Me đen muon đoi Amen

 149. Nguyen Thi Bich Thu

  Lạy Me kinh yêu xin Me ban c con suc manh vuot qua moi thử thach Can đ yêu thuong ngay cả nguoi gjet con Cin ban cho con long tât ẩn Xin Me thuong xot con luc này Xin Me ban cho con đuoc binh an Binh tinh trong moi viec Xin Mẹ lo liêu cho con có sk lo cho mn nhat la chong con cua con Cin mẹ chúc phic cho con gai con ăn hoc thanh tài Lấy đuoc dinh cu nuoc Uc nhu mong uoc Con Ta on Mẹ đã chua lanh bênh soi tgana cua con Con yeu mẹ Amen

 150. Nguyen Thi Bich Thu

  Lay Mẹ xin cho con hiểu đuoc con cần Mẹ biêt bao linh hom con ko có Mẹ như cây ko có nuoc Con có ngày hôm nay là nhờ ơn Mẹ phù trơ Chua bao giơ Me bỏ con Lạy Mẹ kinh yêu chỉ còn vài ngay nua con gai yêu cua con ve nuoc Đua con gái mà con chấp nhận mất tât cả danh dự sư nghiêp để lo cho cháu Đua bé mà môt ngay trư nang chói chang quỳ duoi chân mẹ khóc cùng con Cái ngày ấy con ko bao giơ quên Con gai con nói voi con Mẹ oi mẹ có thể vi con lo cho con qua Úc học Hờ sơ cũng săp xong roi Me biêt ko Nhin giot nuoc mat cua đua con gái mà con yêu hơn cả tính mang con đe sinh ra Năm tháng con làm ko ngưng nghĩ để nuoi dạy Con tự hua voi long phải lo cho con minh bay đuoc qua Úc Vậy đó mẹ à Khi con gái con qua đuco toi nuoc Úc mẹ biet ko Con ngã bênh vi kinh tế gia đìn kiêt quệ Suc khoe con ko con vi kiêt sưc lo lămgs Nhưng ko vi thế con buong tay Bà giây phủt quá giá ngày này con thưa chuyện cùng mẹ Còn biết bao phép lạ xảy ra mà mẹ đã lo cho con Mẹ oi con yêu mến mẹ biẻt bao Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.