Vatican

Vatican và đại dịch virus corona

Từ gần 2 tuần nay, các vị hữu trách tại Vatican đang tìm cách thích ứng hoạt động và đề ra các biện pháp trước nạn đại dịch lan tràn.  Đã 3 tuần rồi, Italia và Vatican ở trong tình trạng ”Giáo Hội thầm lặng” và ”hầm trú” vì đại …

Xem thêm