Uncategorized

Chúa đang đến

Trong Mùa Vọng, chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, nhưng các bài đọc chủ yếu nói về Sự Đến Lần Thứ Hai của Chúa Kitô. Một số học giả nói rằng có sự mơ hồ trong Kinh Thánh về Cuộc Tái Lâm. Họ cho rằng khi Thánh Phaolô …

Xem thêm

How to Select a Descriptive Essay Writing Service in the US If you are in need of descriptive essay writing, it is easy to get an essay writing service that is descriptive in the US. The process is easy and will cost you less than $19 per page, and there …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (5): Thái Hà và Tu viện DCCT Hà Nội sau năm 1950 và 1954

Đọc phần trước:  (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ …

Xem thêm

How to Find the Best Live Casino Poker Online If you have ever been to Las Vegas, then you know that the most luxurious casinos are designed with a sense of mystery that gives players with an experience unlike any other. You’ll be transported to a magical journey thanks to …

Xem thêm

What Reduces Cholesterol Promptly Normally: Reliable Ways to Enhance Your Heart Wellness

Cholesterol is an important material that our bodies create to do vital features. But when the levels of urotrin en chile cholesterol come to be too high, it can result in significant health concerns, particularly heart problem. Adopting healthy lifestyle changes and also making clever nutritional selections can help in …

Xem thêm

Research Paper Writing – A Detailed Outline

A research paper is a very complex of scientific or academic examples presented on any specific experiment; it is more difficult than ordinary high school essay. It’s also easier than a dissertation or

Xem thêm

Why Do My Joints Hurt in the evening: Comprehending the Causes and also Finding Relief

Experiencing joint discomfort can be irritating, particularly when it disrupts your rest and impacts your quality of life. If you discover on your own asking, “Why do my joints harmed during the night?” you’re not the only one. Numerous individuals have problem with nighttime joint discomfort, and recognizing the underlying …

Xem thêm

Hai phút tìm hiểu thần học (6): Kinh Tin Kính của các Tông Đồ

Bản văn này được gọi là Kinh Tin Kính của các Tông đồ được sử dụng rộng rãi trong giáo hội phương Tây như một bản tóm tắt ngắn gọn về các chủ đề chính của đức tin Kitô giáo. Sự phát triển lịch sử của nó rất phức tạp, …

Xem thêm

Cách lần Chuỗi Mân Côi

Lần Hạt Mân Côi là một phương thức cầu nguyện quen thuộc với hầu hết mọi tín hữu Công Giáo, dù là hàng giáo phẩm hay giáo dân. Trải qua một quá trình dài trong lịch sử Giáo Hội kể từ thế kỷ thứ VI, những bản kinh cầu nguyện và cấu …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Louis Và Thánh Giuse Calasanz: Luật yêu thương

Thái Hà (25.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi và yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40) Thánh Luy nói: “Bạn hãy đối xử tốt với người nghèo, người bất hạnh, người …

Xem thêm