Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô: Con Người đến để cứu chữa

Thái Hà (27.09.2022) – Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? ” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. (Lc 9,51-56)

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho chúng ta thấy sự khó khăn trong hành trình của Chúa Giêsu và các môn đệ. Vì gần tới ngày Chúa Giêsu phải chịu chết nên Người quyết lên Giêrusalem. Các môn đệ đi trước dọn đường cho Người, nhưng một số người Samari không đón tiếp Người. Hai môn đệ là Giacôbê và Gioan đã nói với Người: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không”. Đây là kiểu suy nghĩ của con người: những người chống đối ta thì là kẻ thù của ta và ta sẽ tìm cách tiêu diệt kẻ thù của mình. Chúa Giêsu quở trách các ông vì các ông không hiểu Người: “Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Các ông không hiểu điều cơ bản: Chúa Giêsu đến là để chịu chết và cứu độ nhân loại. Theo Chúa là trở nên giống Người, biết hy sinh mạng sống cho người khác, ngay cả kẻ thù của mình. Ý tưởng tiêu diệt kẻ thù là ý tưởng của ma quỷ, chứ không phải là của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tìm của Chúa, để con luôn luôn biết yêu thương mọi người, biết hy sinh vì người khác chứ không nghe theo sự xúi giục của ma quỷ mà có ý muốn tiêu diệt người khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.