Thứ Ba Tuần VI Thường Niên: Giữ mình khỏi men Hêrôđê

Thái Hà (15.02.2022) – Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh. Các con chưa hiểu, chưa biết ư… Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao”. Các ông thưa “Mười hai thúng”. _ “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư”. Họ thưa: “Bảy thúng”. (Mc 8,14-21)

Men Pharisêu và men Hêrôđê là men gì? Thưa, đó là men của sự cứng lòng, men của sự nguội lạnh, sự khước từ. Dù đã được chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm nhưng họ vẫn cứng tin. Các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay có thể đã rơi vào men không tin hay cứng lòng đó khi nghĩ rằng Chúa cằn nhằn vì họ quên mang theo bánh, mặc dù đã hai lần họ được chứng kiến Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng.

Những biến cố đức tin trong cuộc đời tôi có giúp biến đổi tâm hồn tôi không? Biết bao nhiêu ơn lành Thiên Chúa đã thi ân trên tôi, nhưng những kinh nghiệm đó có đủ để đánh thức tâm hồn tội lỗi của tôi lúc này không? Tôi đã đáp trả lại tình thương ấy của Ngài như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu suốt hết mọi sự. Chúa biết chúng con vẫn chưa hối lỗi, chúng con vẫn chưa thay đổi để trở nên tốt lành và thánh thiện như Chúa muốn. Xin Chúa thêm sức và cải hóa con người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.