Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên: Luật của bác ái

Thái Hà (25.10.2021) – Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sabát sao? (Lc 13,10-17)

Bác ái trong chân lý! Chân lý mà Đức Giêsu đã làm chứng trong cuộc đời tại thế và nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Người, bác ái này là sức mạnh điều hướng chính yếu cho việc phát triển đích thực mỗi người và toàn thể nhân loại (Thông điệp Caritas in Veritate, số 1).

Thiên Chúa trao cho con người lề luật không phải để áp chế con người và làm cho con người mất tự do, nhưng nhằm giải phóng con người khỏi tội lỗi và sống tự do đích thực. Tuy nhiên, nhiều người Do Thái bấy giờ lại hiểu luật và giữ luật quá khắt khe, khiến lề luật trở thành xiềng xích trói buộc con người và con người thành nô lệ cho luật. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chữa bệnh cho người đàn bà bị còng lưng suốt 18 năm trong ngày Sabát, để nhắc nhở mọi người về tinh thần của luật: Đó là bác ái. Với tinh thần bác ái trong luật, Người giúp con người hiểu luật và sống thế nào cho trọn tình con thảo với Thiên Chúa và trọn tình yêu thương với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống bác ái và cảm thông với mọi người, nhất là những người nghèo đói và bất hạnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…