Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Phó thác

Thái Hà (02.03.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. (Mt 7,7-12)

Có ai tin tưởng vào Thiên Chúa mà lại hư mất bao giờ chưa? (Thánh Anphongsô Liguori)

Thiên Chúa yêu con người bằng một cách thức rất đặc biệt, nào ai hiểu thấu. Chúa đã yêu con người từ ngàn xưa, và sẽ còn yêu như thế cho đến vô tận. Thiên Chúa yêu con người cách vô điều kiện, dù con người bất xúng và bao phen phản bội, chống đối. Thật vậy, tình yêu “nhưng không” của Chúa là vô giá và là gương mẫu để chúng ta nói theo.

Trong tình yêu quan phòng, Thiên Chúa biết đâu là điều cần thiết cho ta. Nhưng Người vẫn mời gọi chúng ta liên lỉ cầu xin, vì Người muốn chúng ta bước vào tương quan mật thiết với Người. Chúng ta hãy kiên tâm bền chí trong lời cầu xin, chắc chắn sẽ được Thiên Chúa nhậm lời, vì Người hằng yêu thương chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tin tưởng, phó thác mọi sự vào Ngài dẫu đời con lắm gian nan. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…