Thứ Sáu Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Này tôi là tôi tớ Chúa

Thái Hà (07.10.2022) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)

Lời Chúa hôm nay tường thuật lại việc thiên thần truyền tin cho Đức Maria. Khi đối diện với biến cố này, Đức Maria có đôi chút bàng hoàng sợ hãi vì điều này nằm ngoài sự hiểu biết của con người. Tuy nhiên, với lời trấn an của Thiên Thần, Đức Maria đã chuyển từ thái độ sợ hãi sang thái độ tín thác vào điều Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi mình. Đây là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, hồng ân làm Mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng, Mẹ vẫn luôn xác tín rằng chỉ là nữ tỳ của Thiên Chúa mà người nữ Tỳ thì luôn chu toàn những công việc được chủ giao. Chính sự xác tín này đã làm cho Mẹ tín thác hoàn toàn và trao hiến trọn vẹn cuộc đời vào bàn tay Thiên Chúa, Mẹ trở nên một khí cụ ngoan ngùy trong bàn tay Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Nhiều lần Chúa mời gọi mỗi người chúng con cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thế nhưng chúng con đã từ chối. Xin cho chúng con biết noi gương, bắt chước Mẹ trở nên những khí cụ ngoan ngùy trong bàn tay Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.