Thứ Sáu Tuần II Thường Niên: Hãy theo Thầy

Thái Hà (19.01.2024) – Rồi Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-19)

Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: đêm ấy ông Phaolô đang ngủ thì thấy một thị kiến. Một người xứ Makêđônia khấn xin với ông rằng: hãy qua cứu giúp chúng tôi! Nghe điều ấy, ông Phaolô đã trẩy đi vì biết rằng chính Thiên Chúa đã gọi ông đến rao giảng Tin Mừng cho những người ở đó (x. Cv 16,8).

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gọi đến những kẻ người muốn. Người lập thành Nhóm Mười Hai, để họ được ở với Người và chính họ sẽ tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Xét qua tiểu xử của các ông, chúng ta thấy nhiều người có xuất thân bình thường, thậm chí có ông còn bị dân chúng xem là người tiếp tay cho tội lỗi. Thế nhưng, khi được Đức Giêsu kêu gọi, các ông sẵn sàng bỏ mọi sự, bỏ cả lại đằng sau quá khứ tội lỗi để đi theo Chúa và phụng sự Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức địa vị con cái Chúa, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…