Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên: Các con bảo Thầy là ai?

Thái Hà (23.09.2022) – Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.” (Lc 9,18-22) 

Chúa Giêsu luôn là một ẩn số với những người thời sống cùng thời với Chuaú. Người thì bảo Chúa là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại. Dĩ nhiên là không ai nói đúng về Chúa Giêsu cả. Nhưng đối với Chúa, những người ngoài không hiểu Chúa thì có thể chấp nhận được. Vậy còn các môn đệ theo Chúa thì sao? Họ hiểu Chúa như thế nào? “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Đại diện cho các tông đồ, Simôn Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Ông đã trả lời đúng. Nhưng điều ông không ngờ là: Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai và Người loan báo cuộc thương khó của Người cho các ông. Đây là điều mà ông không hiểu. Chứng tỏ rằng ông đã trả lời đúng nhưng ông lại hiểu sai.

Cầu hỏi này Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta tin Chúa và theo Chúa nhưng chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Chúng ta có biết Chúa là ai không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn biết Chúa là Thiên Chúa. Chúa là Đấng cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa, tuân giữ Lời Chúa dạy và thờ phượng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Lời Chúa là cuộc sống.