Thứ Tư Lễ Các Đẳng Linh Hồn_Lễ Trọng: Ta là bánh hằng sống

Thái Hà (02.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. (Ga 6,51-59)

Banh là lương thực nuôi sống phần xác con người. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, một Thiên Chúa cao cả lại tình nguyện trở nên Tấm Bánh không phải để nuôi sống con người trong thân xác chóng qua này mà là cho con người được sống đời đời nhờ Bánh ấy. Tình yêu Thiên Chúa thật cao siêu vượt sức tưởng tượng của con người, điều đó cho ta một cảm nghiệm sâu sắc về một Thiên Chúa tự hủy đến tột cùng để cho con người được sống và sống muôn đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Người là tình yêu mà Chúa Cha đã ban xuống cho chúng con. Tình yêu đó lớn đến nỗi chúng con không thể chỉ giữ lại cho riêng mình, nhưng tình yêu đó mời gọi chúng con cũng trao ban chính mình cho người khác. Xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người khác qua những gì mà chúng con là và những gì mà chúng con có thể. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.