Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Con Người đến là để phục vụ

Thái Hà (16.03.2022) – […] Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thi hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ của các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”. (Mt 20,17-28)

Thánh Mátthêu trình bày chúng ta thấy bốn hình ảnh: thứ nhất, người làm lớn: là người có uy quyền, có địa vị trong tập thể; thứ hai, người cầm đầu: là người đứng đầu, có quyền chi phối, sai khiến người khác làm việc; thứ ba, người tôi tớ: là người có vị trí thấp hèn, luôn làm việc bổn phận và không có tiếng nói; thứ bốn, người phục vụ: là người sẵn sàng, dấn thân thi hành và chu toàn mọi công việc được trao với lòng nhiệt thành. Cơn cám dỗ quyền lực để chi phối người khác, luôn có sức hút mãnh liệt đối với con người. Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ và mỗi chúng ta rằng “người làm lớn và cầm đầu hãy là người làm tôi tớ và phục vụ mọi người”. Bởi vì, tất cả quyền lợi, chức tước, địa vị chỉ là phương tiện để phục vụ lợi ích chung cho con người và cho cộng đoàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con noi theo tấm gương phục vụ của Chúa, để trong khiêm tốn, chúng con nhìn nhận những tài năng của mình đều do ơn Chúa ban. Nhờ đó, chúng con biết sống khiêm nhường và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân trong trách vụ được trao. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.