Toàn văn Văn kiện “Canh tân đời sống đức tin theo tinh thần Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội”

TOÀN VĂN VĂN KIỆN “CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN THEO TINH THẦN CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI”

 

Như chúng ta đã biết, trong suốt một năm, từ ngày 24/11/2021 đến ngày 24/11/2022, chủ đề “Canh tân đời sống đức tin” của Công nghị Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội đã được suy tư, đào sâu và thảo luận qua 22 buổi thảo luận và 4 ngày cử hành Công nghị.

Ngày 09/04/2023, Ban Thư Ký Công nghị đã đệ trình Đức Tổng Giám mục Giu-se bản báo cáo dày 16 trang tổng kết Công nghị, kèm theo đó là Văn kiện hậu Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội.

Sau khi đón nhận Văn kiện Công nghị TGP như tiếng nói tham vấn chính thức của mọi thành phần Dân Chúa của TGP Hà Nội, Đức TGM Giu-se đã soạn và ban hành Văn kiện hậu Công nghị với tên gọi “CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN THEO TINH THẦN CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI” vào chính ngày lễ Đức Ma-ri-a hồn xác lên trời, ngày 15/8/2023.

Dưới đây là toàn văn Văn kiện “Canh tân đời sống đức tin theo tinh thần Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội”. Xin vui lòng nhấn vào link của từng chương bên dưới để có thể đọc nội dung chi tiết.

Phần mở đầu

Chương I – Canh tân đời sống cá nhân

Chương II – Canh tân cử hành việc thờ phượng (Phần 1)

Chương II – Canh tân cử hành việc thờ phượng (Phần 2)

Chương III – Canh tân sứ mạng tông đồ: Bác ái và loan báo Tin Mừng

Chương IV – Canh tân giáo dục Đức tin

Chương V – Canh tân hội đoàn

Chương VI – Canh tân việc quản trị tài sản và xây dựng cơ sở vật chất

Chương VII – Canh tân cơ cấu tổ chức: Giáo phủ

Chương VIII – Cải cách thủ tục hành chính, văn thư và lưu trữ

Phần phụ lục

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org