Từ tháng 1/2021, đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Thánh Cha sẽ tăng từ 122 lên 135 người

Từ ngày 6/12, đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo hoàng đã tăng thêm 18 người; cụ thể là từ 122 lên 135 người.

Văn phòng truyền thông của Đội vệ binh Thụy Sĩ cho biết việc này sẽ được áp dụng từ tháng 1 năm 2021 tới đây. Thông cáo giải thích về việc gia tăng quân số là “để chu toàn công việc trước những thách thức ngày càng tăng của Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo hoàng và để hoàn thành công cuộc cải tổ đã được lên kế hoạch vào năm 2018”.

Trong ngày 6/12, Đội vệ binh Thụy Sĩ đã thăng cấp cho 3 trung úy, 3 trung sĩ, 4 hạ sĩ và 8 chuẩn hạ sĩ, tất cả đều nằm trong con số 122 lính Thụy Sĩ đang làm nhiệm vụ. Việc thăng chức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Liên quan đến chương trình cải cách việc tổ chức nội bộ của Đội vệ binh  Thụy Sĩ của Đức Giáo hoàng, vào ngày 29/4/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép tăng quân số từ 110 lên 135 người, đồng thời cho phép thăng chức các sĩ quan mới trong Đội vệ binh. Lần thăng chức đầu tiên đã được thực hiện vào tháng 12/2018. Trong khi đó, hiệu quả của các vệ binh đã được tăng lên. Với việc thăng chức lần này, tất cả các vị trí chỉ huy được dự kiến đã đầy đủ. (CSR_9056_2020)