Video 3 bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay tại Thái Hà – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Ba ngày tĩnh tâm bắt đầu từ Thứ Hai, 27/03 đến Thứ Tư, 29/03 với Thánh lễ lúc 18 giờ 30 do cha Giuse Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu hướng dẫn tại nhà thờ Thái Hà.

Ngày Thứ nhất với chủ đề: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần đến Chúa” (Lc 11, 9-13). Ngày thứ hai với chủ đề: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin vào Chúa” (Mt 8, 23-26). Ngày thứ ba với chủ đề: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn theo Chúa” (Mc 10, 46-52).