Chương trình kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, năm 2022

Ngày 27 tháng 06 hằng năm, Dòng Chúa Cứu Thế cùng với toàn thể Hội Thánh Mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bức linh anh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được truyền bá cách rộng rãi trên khắp thể giới để những người con của Mẹ Maria chạy đến với Mẹ qua bức linh ảnh hay làm phép lạ này. Tại Nhà Thờ Thái Hà cũng có tên gọi thân thương là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, chương trình kính bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như sau. Kính mời anh chị em tới tham dự

NGÀY 1: THỨ NĂM, 23/06/2022

Sáng:

– 07 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

– 08 giờ 09 giờ 30: Hội thảo – Tĩnh tâm dành cho Hội Đức Mẹ (Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nội Đô)

– 10 giờ 00: Thánh lễ

Chiều:

– 18 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế

NGÀY 2: THỨ SÁU, 24/06/2022

Sáng:

– 07 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

– 08 giờ 09 giờ 30: Hội thảo – Tĩnh tâm dành cho Hội Đức Mẹ (Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Xuôi)

– 10 giờ 00: Thánh lễ

Chiều:

– 18 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế

NGÀY 3: THỨ BẢY, 25/06/2022

– 09 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 10 giờ 00: Thánh lễ đồng tế

LỄ CHÍNH NGÀY: THỨ HAI, 27/06/2022

Sáng:

– 07 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

– 08 giờ 09 giờ 30: Hội thảo – Tĩnh tâm dành cho Hội Đức Mẹ (Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Tây Bắc)

– 10 giờ 00: Thánh lễ

Chiều:

– 18 giờ 15: Cung nghinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế