Giáo xứ Thái Hà: Chương trình Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo Phận

­­­­­ 

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY CHẦU LƯỢT TẠI GIÁO XỨ THÁI HÀ

CHÚA NHẬT, NGÀY 04/02/2024

­­­­­­­

TT THỜI GIAN NỘI DUNG PHỤ TRÁCH
1 05g30 – 06g30 Thánh Lễ Ca Đoàn Têrêsa
2 06g30 – 07g10 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Giảng Võ, Hội Anna, Giáo Khu 1, Ca Đoàn Têrêsa
3 07g10 – 07g50 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Hàng Bột, Giáo Khu 2, Lễ Sinh, Thừa Tác Viên, Ca Đoàn Đức Mẹ HCG.
4 07g50 – 08g30 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ  Hàm Long, Giáo Khu 3, Hội Anphongsô, Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời
5 08g30 – 09g10 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ  Phùng Khoang, Giáo Khu 4, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ca Đoàn La Tinh.
6 09g10 – 09g50 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ  Chính Tòa, Giáo Khu 5, Hội Gia Trưởng, Ca Đoàn Maria Trinh Vương
7 10g00 – 11g00 Thánh Lễ Ca Đoàn Maria Trinh Vương
8 11g00 – 11g40 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ  Đồng Trì, Giáo Khu 6, Tông Đoàn Gioan Phaolô II, Ca Đoàn Vinh
9 11h40 – 12h20 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ  Kẻ Sét, Giáo Khu 7, Gia Đình Micae, Ca Đoàn Fatima.
10 12g20 – 13g00 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Thụy Phương, Giáo Khu 8, Hội LCTX, Ca Đoàn Giới Trẻ Têrêsa
11 13g00 – 13g40 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ  Tân Lạc, Giáo Khu 9,  Hội Kèn, Ca Đoàn Phanxicô Assisi.
12 13g40 – 14g20 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ  Cửa Bắc – Giáo Khu 10, TĐGD, Thừa Sai CCT, Y Tế Anphongsô, BVSS
13 14g20 – 15g00 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Cổ Nhuế, Giới Trẻ Giáo Xứ.
14 15g00 – 15g40 Chầu Thánh Thể Xứ Đoàn TN TT
15 16g00 – 17g10 Thánh Lễ Ca Đoàn Thiếu Nhi
16 17g10 – 17g50 Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Trung Trí, Ca Đoàn Giêrađô
17 18g00 – 19g00 Thánh Lễ Ca Đoàn Giêrađô
18 19g10 – 19g50 Rước Thánh Thể Ca Đoàn Maria Goretti
19 20g00 – 21g00 Thánh Lễ Ca Đoàn Maria Goretti