Nhà thờ Thái Hà: Tam nhật kính Thánh Giêrađô

TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ, TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Nhà Thờ Thái Hà

THỨ NĂM, 13/10/2022

  • 09 giờ 00: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô)
  • 09 giờ 30: Thánh lễ (tại Đền Giêrađô)
  • 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể
  • 18 giờ 30: Thánh Lễ

THỨ SÁU, 14/10/2022

  • 09 giờ 00: Xức Dầu Bệnh Nhân
  • Thánh Lễ (cử hành sau khi Xức Dầu Bệnh Nhân kết thúc)
  • 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể
  • 18 giờ 30: Thánh Lễ

THỨ BẢY, 15/10/2022

  • 09 giờ 30: Hành hương kính Thánh Giêrađô
  • 10 giờ 00: Thánh Lễ

…………

THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA

Tu Sĩ (1726-1755)
Vị Thánh Hay Làm Phép Lạ
Bổn Mạng các Bà Mẹ Mang Thai
Phong Thánh: 1904 do Đức Piô X
Lễ nhớ: 16 Tháng Mười