Video 4 bài giảng trong dịp tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT: CHA ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC THÔNG, PHÓ GIÁM TỈNH TỈNH DCCT

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ HAI: CHA GIUSE ĐỖ ĐÌNH TƯ, DCCT HÀ NỘI

BÀI GIẢNG SÁNG THỨ BA: CHA GIUSE NGÔ VĂN KHA, PHÓ BỀ TRÊN TU VIỆN DCCT HÀ NỘI

 

CHIỀU NGÀY THỨ BA: CHA VINHSON VŨ VĂN BẰNG, DCCT HÀ NỘI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.