Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Bình an

Thái Hà (04.04.2024) – Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24, 35-48).

BÌNH AN

Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ và bảo: “Bình an cho anh em”. Đó không chỉ đơn thuần là một lời chào, vì Đức Giêsu là Đấng mang lại bình an cho toàn thể thụ tạo, dưới đất cũng như trên trời. Đặc biệt, nhờ cái chết và sự phục sinh của Người, như lời thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Rôma, “chúng ta được bình an với Thiên Chúa” (Rm 5,1).

Lời chào chúc bình an “Shalom” trong văn hoá Do Thái diễn đạt ước muốn hạnh phúc chung của mọi người. Ai ai cũng tìm kiếm và mong đạt được bình an. Nhưng sự bình an mà Đức Giêsu hứa ban cho các môn đệ, như Người nói “không theo kiểu thế gian”. Trong Tin Mừng, “bình an” đồng nghĩa với “ơn cứu độ” của Thiên Chúa, một trật tự mới được thiết lập, một “trời mới đất mới”. Lời của Đấng Phục sinh: “Bình an cho anh em” chính là phúc lành cứu độ của Thiên Chúa được ban cho con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban bình an của Ngài cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…