Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa

Trong kinh cầu Đức Bà, Đức Maria được ví như “hòm bia Thiên Chúa”. Hòm bia này gợi nhắc cho chúng ta nhớ tới hòm bia đựng giao ước của Thiên Chúa với dân Israel trong Cựu Ước.

Sách Xuất Hành từ chương 25 cho đến hết chương 31 nói đến “chỉ thị về việc dựng nơi thánh và về các tư tế”. Trong đó mô tả khá chi tiết việc Đức Chúa hướng dẫn ông Môsê phải làm hòm bia đựng chứng ước như thế nào (Xh 25,10-22). Hòm bia giao ước được làm bằng gỗ keo và bọc cả trong lẫn ngoài bằng vàng ròng. Nắp xá tội cũng bằng vàng ròng, ở hai đầu nắp có tượng Kêrubim (thần hộ giá) bằng vàng gò. Ông Môsê phải làm đúng như chỉ thị và Đức Chúa phán: “Ngươi sẽ đặt vào Hòm Bia Chứng Ước mà Ta sẽ ban cho ngươi.” (Xh 25,16) Chứng Ước chính là Mười Điều Răn được khắc trên các tấm bia bằng đá mà Đức Chúa đã trao cho ông Môsê trên núi Sinai.

Đức Maria được ví như Hòm Bia Thiên Chúa, nghĩa là toàn thể con người của Mẹ trở thành “hòm bia” chứa đựng Giao Ước mới. Giao Ước mới không còn phải là tấm bia đá ghi mười điều răn nữa, nhưng chính là Con Một Thiên Chúa, bằng xương bằng thịt qua mầu nhiệm nhập thể, đến ngự trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Thực vậy, Đức Giêsu Kitô là giao ước mới của Thiên Chúa, Ngài đến để hủy bỏ giao ước xưa; một giao ước vẫn ở bên ngoài con người và không có sức mạnh cứu độ phổ quát. Như lời ngôn sứ Giêrêmia tiên báo: “Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ lập với nhà Ítraen và nhà Giuđa một giao ước mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Aicập; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng – sấm ngôn của Đức Chúa.” (Gr 31,31-32) Đặc tính quan trọng của giao ước mới, cách thức mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cũng được ngôn sứ Giêrêmia loan báo: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta.” (Gr 31,33)

Những lời tiên báo của ngôn sứ Giêrêmia đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời Thiên Chúa. Ngài là giao ước mới mà Thiên Chúa muốn ký kết với con người; vượt qua cương vực dân riêng Ítraen và vươn tới cho toàn thể nhân loại. Tầm quan trọng của ơn cứu độ phổ quát đòi hỏi cách thức mới mà Thiên Chúa sẽ thực hiện – không phải là tấm bia đá ghi mười điều răn – nhưng “Lề Luật Mới” sẽ được ghi tạc vào lòng dạ con người. Như thư gửi tín hữu Hípri (Dothái) ghi rằng: “Người (Đức Giêsu) là trung gian của một Giao Ước Mới, để những kẻ được kêu gọi đến hưởng gia nghiệp vĩnh cửu có thể lãnh nhận lời hứa nhờ cái chết của Người.” (Hr 9,15) Chúa Giêsu, Đấng sinh bởi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria đã thực hiện giao ước mới này trên cây thập giá. Tình Yêu hiến dâng, tuôn đổ trọn vẹn máu đào tưới gội trên nhân loại – giao ước ký kết bằng máu tình yêu vĩnh cửu trường tồn.

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy! Cung lòng Đức Trinh Nữ Maria chứa đựng “bia giao ước mới” là Con Thiên Chúa. Bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Ngôi Lời đã nhập thể trong dạ xác thịt Trinh Nữ Maria. Hình ảnh về chỉ thị của Thiên Chúa bảo ông Môsê phải làm hòm bia lại hiện lên chói ngời. Hòm bia phải làm bằng gỗ keo và bọc vàng cả trong lẫn ngoài, nghĩa là những gì quý giá nhất và trường tồn với thời gian. Đức Maria là hòm bia mới của Thiên Chúa – chứa đựng Con Thiên Chúa – cũng sẽ phải trường tồn theo một cách thức mới. Cách thức mà Thiên Chúa đã định liệu cho Mẹ – ngôi nhà thân xác của Mẹ không thể bị hư hoại. Mẹ phải được lên trời cả hồn lẫn xác vì Mẹ là “hòm bia” quý giá được bao bọc bởi sức mạnh và quyền năng của Thánh Thần.

Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, hóa ra lại là mừng mầu nhiệm ơn cứu độ được thực hiện cho nhân loại trong và qua Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời nhập thể làm người. Mầu nhiệm cứu độ này, được tuôn đổ trước tiên trên một người nữ – lại là Mẹ của Con Thiên Chúa – Đức Trinh Nữ Maria. Ở đầu nguồn của ơn cứu độ chứa chan, Đức Maria – Đấng mang trong cung lòng Giao Ước Mới – Mẹ thực xứng là hòm bia Thiên Chúa. Giao Ước mới là Đức Kitô đang ở đâu, chắc chắn “hòm bia mới” là Mẹ của Ngài cũng phải ở đó!

Mừng lễ Mẹ hôm nay, xin Mẹ chuyển cầu ơn Chúa xuống tràn đầy trên mỗi người chúng ta – để tâm hồn, thân xác chúng ta được bao bọc bởi ân sủng cứu độ chứa chan. Lạy Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con cũng trở thành “hòm bia nhỏ”, được Thiên Chúa trang hoàng, để xứng đáng chứa đựng Lời Cứu Độ cho anh chị em chúng con.

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy! Cầu cho chúng con. Amen.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Tu viện DCCT Sài Gòn – sáng ngày 15/08/2021 – Mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời.)