Bài phát biểu của Cha tân Giám Tỉnh DCCT trong lễ nhậm chức

Cha tân Giám Tỉnh phát biểu khai mạc nhiệm kỳ mới

Dưới đây là nội dung bài phát biểu của Cha Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông trong lễ nhâm chức sáng 10-01-2023:

Kính thưa quý Cha – quý Thầy và anh em,

Nhiệm kỳ này có hai biến cố đặc biệt: kỷ niệm 60 năm tỉnh dòng – 100 Dòng Chúa Cứu Thế có mặt tại Viêt nam

1. Tri ân

– Tạ ơn Thiên Chúa vì đã cấy Dòng Chúa Cứu Thế vào trong đất nước Việt nam của ta

– Tri ân các cha Dòng Chúa Cứu Thế Canada và các bậc tiền bối đã mở ra những con đường đặc trưng cứu thế cho ta dõi bước theo sau: các cuộc Đại phúc, công cuộc loan báo tin mừng cho những người nghèo khổ, nhất là các sắc tộc, các công cuộc bác ái, mục vụ giải tội, hôn nhân gia đình, thái độ gần gũi với người nghèo, nét đặc trưng Dòng Chúa Cứu Thế. Các ngài đã làm cho xác tín của Dòng Chúa Cứu Thế thành hiện thực: đó là ta có mặt chỉ vì sứ vụ, chỉ để loan báo tin mừng cho những ngưởi bị bỏ rơi, nhất là những người nghèo, ta cũng xác tín rằng không thi hành sứ vụ, ta sẽ chết.

Hôm nay, Ban Quản Trị mới chúng con tưởng nhớ các cha giám tỉnh và các cha cố vấn tiền bối, đã hoàn thành nhiệm vụ, đang vui hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, như xác tín của cha thánh Anphong.

Chúng con biết ơn các cha giám tỉnh đang ở giữa chúng con: Cha Tôma Phạm Huy Lãm, Cha Vinh sơn Phạm Trung Thành, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích và các cha cố vấn trong các nhiệm kỳ trước, đã nỗ lực hết sức để tỉnh dòng có được như ngày hôm nay. Xin quý cha tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn và cầu nguyện cho chúng con, để chúng con có thể hoàn thành nhiệm vụ đã được uỷ thác.

2. Một khởi đầu mới

Nhiệm kỳ 4 năm là một thời điểm thuận lợi để ta quên đi chặng đường đã qua lao mình về phía trước, nhắm phần thưởng Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Ngài.

Trong những năm qua, chắc chắn có những lúc ta chưa tốt, chưa cố gắng đủ, trong tương quan với nhau, đã có những sứt mẻ, đổ vỡ. Hôm nay chúng ta bắt đầu nhiệm kỳ mới, ta xin Chúa cho ta biết quên đi những đổ vỡ ấy, bắt đầu một mối tương quan mật thiết hơn với Chúa và với nhau, để cùng nhau tiến bước, tham gia thi hành sứ vụ.

3. Kế hoạch của nhiệm kỳ mới

Bản hướng dẫn mục vụ các bề trên nhắc nhở: Cùng với hội đồng quản trị, bề trên tỉnh, thực hiện những quyết định và ưu tiên của tỉnh đã được công hội thiết lập (x. Hiến pháp 98, 100; Ql 0140, 0141). Hơn nữa, ngài và hội đồng phải biết hoàn cảnh cụ thể, những vấn đề và thách thức tỉnh và các cộng đoàn đang gặp phải (Ql 0155), nghĩa là, biết được giải pháp của Hội thánh địa phương và việc duy trì các mối tương quan tốt lành với các giám mục.

Công hội tỉnh đã đưa ra những ưu tiên thừa sai, tông đồ và nền tảng:

a. Các ưu tiên thừa sai:

(1) Những người chưa biết Chúa, đặc biệt là các dân tộc thiểu số;

(2) Các tín hữu cần hoán cải liên tục;

(3) Di dân;

(4) Người nghèo vật chất, nhất là các nạn nhân của bất công và tệ nạn xã hội;

(5) Giới trẻ.

b. Các ưu tiên tông đồ:

(1) Loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa;

(2) Mục vụ Đại phúc;

(3) Mục vụ giáo xứ và đền thánh;

(4) Mục vụ truyền thông;

(5) Giáo dục đức tin và luân lý.

c. Các ưu tiên nền tảng là:

(1) Sống mạnh mẽ căn tính và đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế với lòng nhiệt thành và sự năng động tông đồ;

(2) Củng cố đời sống cộng đoàn tông đồ Dòng Chúa Cứu Thế;

(3) Đào tạo thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế;

(4) Quản trị, lãnh đạo và điều hành cộng đoàn tông đồ;

(5) Hiệp thông và tham gia vào đời sống và sứ vụ của Hội Dòng và của Liên Hiệp Vùng;

(6) Chia sẻ sứ vụ với anh chị em giáo dân.

Ban Quản Trị tỉnh mới sẽ có những kế hoạch cụ thể cho nhiệm kỳ bốn năm, với mục đích là cùng với anh em trong các cộng đoàn thực thi các quyết định của công hội. Chúng con rất cần sự cộng tác và nhiệt tâm tông đồ vốn vẫn sôi sục trong lòng mỗi anh em. Không có sự cộng tác này, các quyết định của công hội sẽ chỉ là khẩu hiệu.

Các cha trong Ban Quản Trị sẽ đến ở với anh em trong các cộng đoàn để cùng anh em thực hiện các quyết định của công hội. Xin anh em đón nhận và cộng tác với các ngài để cùng nhau rao giảng tin mừng cho những người nghèo khó.

Kế hoạch:

Chúng con đã tĩnh tâm với nhau 3 ngày, để cùng nhau cầu nguyện và định hướng cho nhiệm kỳ mới này. Chúng con đã nhất trí:

Mỗi năm sẽ có những chủ đề như tầm nhìn hay tư tưởng chủ đạo giúp chúng ta ý thức, thực hiện các quyết định của công hội.

Cụ thể, chủ đề của năm thứ nhất là: CHỌN BẢN VỊ CỦA ĐỨC KI TÔ LÀ TRUNG TÂM CỦA ĐỜI MÌNH ĐỂ THÀNH CÁC THỪA SAI CỦA HY VỌNG.

(…)

Trong nhiệm kỳ mới này, chắc chắn sẽ có những thuyên chuyển, có những bổ nhiệm, những công việc mới, chúng con tha thiết xin quý cha, quý thầy và anh em đón nhận để chúng ta có thể thi hành sứ vụ của tỉnh cách tốt đẹp.

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và ở cùng chúng ta luôn mãi.

Đaminh Nguyễn Đức Thông