Ban quản trị với của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nhiệm kỳ 1/1/ 2023- 31/12/2026

Chúc mừng Cha Đaminh NGUYỄN ĐỨC THÔNG, Tân Giám Tỉnh đắc cử DCCT VN.
Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông sinh ngày 19.02.1957, khấn Dòng ngày 16.10.1983 và chịu chức linh mục ngày 09.11.1993.
Cùng làm việc với Cha Đaminh trong nhiệm kỳ 2023-2026 có:
– Cha Giuse Đỗ Đình Tư,
Phó giám tỉnh
– Cha Vinh Sơn Phạm Cao Quý,
Cố vấn thường vụ
Và quý cha quý thầy cố vấn đặc vụ:
– Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh
– Cha GB. Nguyễn Thanh Bích
– Cha Giuse Hồ Đắc Tâm
– Thầy Phanxicô X. Nguyễn Văn Hoài
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha Đaminh và toàn Ban quản trị mới.

Nguồn: cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong