Bánh Thiêng Liêng giữa đời thường

Trước khi chịu chết để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. (Mt 26:26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:19-20; 1 Cr 11:23-25) Đó là điều bí nhiệm vượt ngoài tầm hiểu của chúng ta – những con người phàm phu tục tử với trí tuệ thô thiển và nông cạn.

Chúa Giêsu xác định: “Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy” chứ Ngài KHÔNG nói “này là biểu tượng của Mình Máu Thầy.” Rất rõ ràng. Như vậy, Bánh và Rượu đã được truyền phép chính là Thánh Thể và Bửu Huyết của Chúa Giêsu – Ngôi Lời, Ngôi Hai Thiên Chúa.

Khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, mầu nhiệm thứ năm của Năm Sự Sáng, Giáo Hội dạy chúng ta cầu xin ơn biết siêng năng lãnh nhận Thánh Thể.

Là người Công giáo, chúng ta được biết rằng Bí tích Thánh Thể là bí tích thứ ba trong các bí tích khai tâm – Thánh Tẩy và Thêm Sức, và Thánh Thể. Mặc dù chúng ta phải giữ luật rước lễ mỗi năm ít nhất 1 lần (luật buộc, nhiệm vụ mùa Phục Sinh), và Giáo Hội khuyến khích chúng ta thường xuyên rước lễ (nên rước lễ hằng ngày, nếu có thể). Rước lễ là tiếp nhận Thánh Thể để được sống dồi dào nhờ Sự Sống của chính Đức Giêsu Kitô. Là phàm nhân nhưng được sống sự sống của Thiên Chúa. Thật tuyệt vời!

Mỗi khi rước lễ, chúng ta lãnh nhận chính Mình Máu của Chúa Giêsu Kitô, nếu không thì chúng ta sẽ “không có sự sống nơi mình.” (Ga 6:53) Lãnh nhận Thánh Thể là được tiếp thêm sức mạnh, cả phần hồn và phần xác, để đủ sức lữ hành trần gian – vượt qua mọi chướng ngại vật, đặc biệt là vượt lên để thoát khỏi “cái tôi” của chính mình.

Đây là một số câu Kinh Thánh quan trọng đề cập Bí tích Thánh Thể:

Mt 26:26-28 – Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.”

Ga 6:53-57 – Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Cv 2:42 – Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.

1 Cr 10:16-17 – Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

1 Cr 11:27-29 – Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tẩy rửa linh hồn chúng con và biến đổi chúng con; xin giúp chúng con luôn sẵn sàng cầm lấy tấm bánh cuộc đời của chúng con, tạ ơn Chúa, rồi mau mắn bẻ ra và chia sẻ với tha nhân. Xin cảm tạ Ngài vẫn đồng hành với chúng con cho đến tận thế. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Thứ Bảy, 13-06-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.