Biển bồng bềnh (Thơ)

BIỂN BỒNG BỀNH

[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]
Biển Hồ phủ bóng hoàng hôn
Xuống thuyền môn đệ qua bên kia bờ
Tối trời nhìn chẳng rõ chi
Các môn đệ ngóng mà chưa thấy Thầy
Bỗng dưng gió mạnh cuồng quay
Trời tối thế này thì biết làm sao!
Nước dâng, sóng vỗ lao xao
Cuồng phong thổi mạnh, nước vào đầy khoang
Các môn đệ thấy hoang mang
Bóng mờ thấp thoáng phía đàng xa kia
Các môn đệ tưởng là ma
Thế nên hoảng sợ, kêu la rầm trời
Trấn an, Chúa bảo mọi người:
“Thầy đây, đừng sợ!” – Rõ lời, chẳng sai
Các môn đệ hết sợ ngay
Chắc chắn có Thầy thì sẽ bình an
Cuộc đời sóng vỗ ngày đêm
Xin cho con biết vững tin vào Ngài
TRẦM THIÊN THU