Buổi học về kinh tin kính

Thưa anh chị em, vào lúc 19h30 Thứ Hai, ngày 16/11/2020, tại Hội trường Tầng 2, Nhà mục vụ Giáo xứ Thái Hà đã diễn ra buổi học thứ nhất về Kinh Tin Kính, do cha Giu-se Nguyễn Văn Toản, DCCT phụ trách, cùng với sự góp mặt của 36 thành viên lớp học TSGDCCT Hà Nội.

Nói về Kinh Tin Kính, chúng ta biết rằng đây là bản tín biểu đúc rút một cách ngắn gọn tất cả những điều thuộc về đức tin mà người Ki-tô hữu tuyên xưng.

Trải suốt chiều dài lịch sử từ thời các Tông đồ cho tới nay, để đáp ứng nhu cầu của từng giai đoạn và thời đại, có nhiều bản tuyên xưng đức tin như vậy đã được ra đời. Chẳng hạn như bản tín biểu “Quicumque” của Thánh A-tha-na-si-ô; bản tín biểu của các Công đồng Tô-lê-đô, La-tê-ra-nô,…; bản tín biểu của Đức Đa-ma-sô, bản “Kinh Tin Kính Của Dân Thiên Chúa” của Đức Phao-lô VI,… Trong đó, có hai bản chiếm một địa vị rất đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh, đó là: Kinh Tin Kính các Tông đồ (Tóm tắt lời rao giảng “kerygma” tiên khởi của các Tông đồ) và Kinh Tin Kính Ni-xê-a – Constantinônôpôli (phát xuất từ hai Công đồng đầu tiên vào năm 325 và 381, nhằm tuyên xưng đức tin và bác bỏ các giáo thuyết sai lạc).

Cả hai bản tuyên xưng này đều có nội dung được chia làm ba phần: “Trước hết, nói về Thiên Chúa Ngôi Nhất và công trình sáng tạo kỳ diệu; kế đến, Thiên Chúa Ngôi Hai và mầu nhiệm Cứu chuộc con người; sau hết, Thiên Chúa Ngôi Ba, cội nguồn và nguyên lý thánh hóa chúng ta. Đó là “ba chương của ấn tín (rửa tội)” (x. Giáo lý số 190) với Đức Giê-su Ki-tô được đặt ở vị trí trung tâm.

Ngoài ra, khi đọc hai bản Kinh Tin Kính, chúng ta thấy mình luôn bắt đầu các câu tuyên xưng với hai cụm từ: “tôi tin” hoặc “chúng tôi tin”. Giáo lý Công Giáo dạy rằng:

“Tôi tin” (Kinh Tin Kính các Tông đồ): Đây là đức tin của Hội Thánh, được mỗi tín hữu tuyên xưng, đặc biệt lúc chịu phép Thánh Tẩy.

“Chúng tôi tin” (Kinh Tin Kính Ni-xê-a – Constantinônôpôli): Đây là đức tin của Hội Thánh, được các Giám mục họp thành Công đồng hoặc, thông thường hơn, được cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ cùng tuyên xưng.

“Tôi tin”: đây cũng là Hội Thánh, Mẹ chúng ta, đang lấy đức tin mà đáp lời Thiên Chúa, và dạy chúng ta nói: “tôi tin”, “chúng tôi tin” (Giáo lý số 167).

Trên đây là những kiến thức cơ bản của buổi học đầu tiên về Kinh Tin Kính. Mong rằng các anh chị em lớp học TSGDCCT sẽ ghi nhớ và nắm bắt để sử dụng cho các bài học tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em!

BTT TSGDCCT