Cha Tổng quyền (DCCT) mời tất cả thầy, các chú dự tu, dự tập tham gia gặp gỡ trực tuyến

Vào tháng 2 năm 2023, Cha Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế sẽ bắt đầu một loạt các cuộc gặp gỡ với các thầy, các chú dự tu, dự tập trong toàn Dòng. Mục đích của sáng kiến này là để các thầy, các chú hiểu biết hơn về đời sống Dòng Chúa Cứu Thế, đồng hành với các thầy các chú, khuyến khích họ trong hành trình ơn gọi và mang đến cho họ một tầm nhìn, hiểu biết sâu rộng về Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới. Các cha đặc trách công việc đào tạo cũng được mời tham gia.

Các cuộc họp sẽ được lên lịch dựa trên sự khác biệt các múi giờ của các vùng miền và Rome. Chương trình cuối cùng của các cuộc họp sẽ được thông báo trước khoảng 15 ngày.

Các cộng đoàn đào tạo có thể truy cập cuộc họp qua Zoom bằng đường link sẽ được gửi trước. Các thầy, các chú có thể tham gia với tư cách là một nhóm bằng cách truy cập liên kết và chiếu trên màn hình lớn hơn. Truy cập theo cá nhân cũng sẽ có thể được chấp nhận .

Đường link truy cập sẽ được gửi đến Bề trên Giám tỉnh và các cha đào tạo, những người này sẽ chuyển đường link tới các thầy, các chú.

Các Miền Dòng sẽ tạo các nhóm chat dành riêng cho các thầy, các chú qua ứng dụng WhatsApp để tạo điều kiện giao tiếp.

Sơ lược về chương trình các cuộc họp trực tuyến như sau :

Cầu nguyện mở đầu (do các thầy, các chúchuẩn bị),

Video giới thiệu về Dòng ,

Cha Tổng Quyền phát biểu,

Các thầy, các chú đặt câu hỏi cho Cha Tổng quyền, Thư ký Đặc trách Đào tạo hoặc (các) Tổng Cố vấn,

Cầu nguyện kết thúc.

Riêng Miền Dòng CHÂU Á – Châu Đại Dương – Tất cả các thầy , các chú sẽ có các cuộc họp trực tuyến với Cha Tổng quyền, theo các giai đoạn đào tạo của họ, theo lịch như đã định:

Tập sinh – ngày 04 tháng 04 năm 2023;

Dự tu – ngày 12 tháng 4 năm 2023;

Dự tập – ngày 13 tháng 4 năm 2023.

Các thầy học viện – ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Duc Trung Vu, CSsR (Theo Scalanews)