Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Vâng phục đức tin

Thái Hà (20.12.2020) –  

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)

Thánh Augustinô quả quyết: “Chính do đức tin mà Đức mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Ngài thụ thai Con Thiên Chúa bằng đức tin và ngài sinh hạ Con Thiên Chúa cũng bằng đức tin”.

Qua lời xin vâng, Đức Maria đã khẳng định một đức tin lớn lao vào nơi Thiên Chúa. Lời truyền của sứ  thần Gáprien thì vượt trí hiểu của Đức Maria, thế nhưng Mẹ vẫn tin vào Đấng mà với Người, không có gì là không làm được. Mẹ đã để sự vâng phục đức tin vượt lên trên những suy tính đơn thuần của lý trí. Như thế, khi đáp “xin Chúa thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Mẹ đã hoàn toàn phó dâng đời mình cho Chúa.

Sự vâng phục đức tin tuyệt vời của Mẹ Maria dạy chúng ta điều gì? Ắt hẳn đó là bài học về lòng ước muốn được gắn bó và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa tòa năng. Để noi gương Mẹ, ta cần sẵn sàng cho Thiên Chúa đi vào và thay đổi những hoạch định riêng tư thầm kín của ta. Và bởi đức tin, chúng ta cũng hãy tích cực cộng tác cùng với Hội Thánh trong kế hoạch rao truyền Lời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết hãm dẹp ý riêng, ngõ hầu mỗi ngày con biết vâng nghe và mau mắn thi hành những điều Chúa truyền dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…