Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Con đường về Thiên đàng

Thái Hà (02.06.2024) – Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong. Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô lưu. (Mc 14,12-16.22-26)

Bí tích Thánh Thể là con đường đưa tôi về thiên đàng”. Chân Phước Carlo Acutis tin rằng nếu mọi người ý thức sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, cùng những ơn huệ cao quý mà họ lãnh nhận từ đó, thì cuộc sống của họ rồi sẽ được biến đổi.

Đức Giêsu nói rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Khi cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta được tham dự vào Hy tế Thập giá của Đức Giêsu. Qua hy tế này, Người tuôn đổ các ân sủng cứu độ cho chúng ta. Việc rước Mình Thánh Chúa giúp chúng ta đi sâu vào mối tương quan thân tình với Chúa là Đấng đã chịu đâm thâu vì tội lỗi chúng ta.

Đức Giêsu hiện diện với chúng ta qua bí tích Thánh Thể trên bàn thờ. Chúng ta cùng thờ lạy, suy tôn Người qua việc viếng Thánh Thể. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có cơ hội được thổ lộ thâm tình, được gắn kết sâu xa hơn với Thiên Chúa và cảm nghiệm được chính Chúa là suối nguồn an ủi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, xin ở lại trong lòng con và biến đổi lòng trí con, xin cho con được kết hiệp với Chúa luôn mãi. Amen.

Suy niêm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…