Chúa Nhật VI Phục Sinh: Yêu mến và giữ luật

Thái Hà (17.05.2020) – Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó. (Ga 14,15-21)

“Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy”

Khi nói về tương quan giữa lề luật và tình yêu, cha Guy Bedouelle O.P. diễn tả như sau: “Luật mà không có tình yêu chỉ là vòng xích gò bó; tình yêu mà không lề luật thì như thuốc thơm không có bình chứa”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho chúng ta thấy mối tương quan chặt chẽ giữa việc yêu mến Chúa và giữ các giới răn của Người. Yêu mến Chúa là tuân giữ các điều răn của Người; và ngược lại, tuân giữ các điều răn là bằng chứng yêu mến Chúa. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện tương quan này một cách hoàn hảo khi Người yêu mến Chúa Cha bằng cách vâng phục và thi hành ý muốn của Chúa Cha.

Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo trong việc yêu mến Chúa và giữ luật Thiên Chúa. Người muốn các môn đệ của Người cũng thực thi điều đó. Tình yêu đích thực của người môn đệ phải được thể hiện ra bằng hành động cụ thể và sống động là tuân giữ Lời Người. Vâng giữ các giới răn là một cách thế diễn tả tình yêu của các môn đệ đối với Đức Giêsu. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy các ông đang “ở lại” trong tình thương của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con nói yêu mến Chúa bằng môi bằng miệng thì dễ dàng, nhưng tuân giữ những điều răn của Ngài thật khó khăn. Xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con sốt mến thực thi lời Ngài dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.