Chúa Nhật XXXIII Thường Niên: Hướng về Chúa

Thái Hà (19.11.2017) – Bấy giờ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. […] Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.’  Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’  Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây.’  Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 

Ảnh minh họa (Google)

Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.  Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấunénnénbạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’  Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,  thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ !  Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.  Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. (Mt 25,14-30)

“Đối với linh hồn bất toàn, quá nhiều việc cũng là một nguy hiểm… Còn đối với linh hồn yêu mến Thiên Chúa, một việc mà thôi cũng đã là một mùa bội thu” (Thánh Madalena Sophia Barat).

Bài Tin Mừng cho thấy một sự tương phản: Những đầy tớ trung tín làm sinh lợi những gì ông chủ trao, sẽ được chủ tin tưởng giao phó nhiều hơn. Ngược lại, những đầy tớ biếng nhác không biết cách sinh lợi sẽ bị ông chủ chê trách là “vô dụng” và bị lấy đi những gì đang có.

Sự quảng đại, trung tín hay biếng nhác của người đầy tớ thể hiện thái độ quy hướng hay không quy hướng của anh ta vào ông chủ. Nói cách khác, quy hướng về chủ, người đầy tớ sẽ yêu quý những gì chủ trao và tìm cách sinh lợi. Nếu không, anh ta chỉ biết quy hướng về mình, dễ xét đoán chủ, rồi chẳng thiết tha sinh lợi những gì ông chủ trao phó.

Chúng ta là đầy tớ của Chúa. Chúa cũng ban cho chúng ta những “nén bạc ân huệ” khác nhau. Thế nhưng, chúng ta đang sử dụng những nén bạc đó như người đầy tớ trung tín hay người đầy tớ vô dụng?

Trong cuộc sống, khi chỉ quy hướng về Chúa, chúng ta mới biết sẵn sàng đón nhận mọi điều Người ban mà không trách móc hoặc ghen tị với người khác, đồng thời, chúng ta mau mắn thực thi và sinh nhiều lợi ích cho Thiên Chúa và mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con, để chúng con nhận ra muôn vàn ân huệ tình thương Ngài ban biểu lộ trên cuộc đời chúng con, để chúng con ngày càng yêu mến và hướng về Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.