Chúa Nhật XXXIII Thường Niên: Quy hướng về Chúa

Thái Hà (15.11.2020) – Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”

Người đầy tớ trung tín (ảnh internet)

Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.” (Mt 25,14-30)

“Đối với linh hồn bất toàn, quá nhiều việc cũng là một nguy hiểm… Còn đối với linh hồn yêu mến Thiên Chúa, một việc mà thôi cũng đã là một mùa bội thu” (Thánh Mađalêna Sophie Barat)

Các đầy tớ trung tín sinh lợi những gì ông chủ trao, sẽ được chủ tin tưởng giao phó nhiều hơn. Trái lại, các đầy tớ biếng nhác không biết cách sinh lợi sẽ bị ông chủ chê trách là “vô dụng” và lấy đi những gì đang có.

Sự quảng đại, trung tín hay biếng nhác của người đầy tớ thể hiện thái độ quy hướng hay không quy hướng của anh vào ông chủ, người đầy tớ yêu quý những gì chủ trao và tìm cách sinh lợi. Nếu không, anh chỉ biết quy hướng về mình, xét đoán chủ, chẳng thiết tha sinh lợi điều chủ trao phó.

Chúa cũng ban cho chúng ta những “nén bạc ân huệ” khác nhau. Thế nhưng, chúng ta đang sử dụng những nén bạc đó như người đầy tớ trung tín hay người đầy tớ vô dụng?

Như vậy, chỉ khi quy hướng về Chúa chúng ta mới biết sẵn sàng đón nhận mọi điều Người ban mà không trách móc hoặc ghen tị với người khác, đồng thời, mau mắn thực thi và sinh nhiều lợi ích cho Thiên Chúa và mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con, để chúng con nhận ra muôn vàn ân huệ Ngài ban trong cuộc đời, cũng như ngày càng yêu mến và biết quy hướng về Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…