Chúa Nhật XXXIII Thường Niên: Tài năng

Thái Hà (19.11.2023) – “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! ” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.”Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! ” Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! ” Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 25,14-30)

Khoa Tâm lý học thực nghiệm hiện đại cho thấy con người có nhiều loại hình thông minh: không gian, thể chất, âm nhạc, ngôn ngữ, logic-toán học, thấu hiểu nội tâm… Điều đó cho thấy rằng, ai trong chúng ta cũng có những tài năng khác nhau; không ai là vô dụng.

Trong trích đoạn Tin Mừng, mỗi yến tượng trưng cho một tài năng Thiên Chúa ban cho con người: người năm yến tựa như có năm tài năng, người hai yến tương đương hai tài năng, người một yến có một tài năng. Tùy vào nỗ lực riêng mà mỗi người sẽ đạt được thành quả cân xứng.

Tài năng được sử dụng đúng đắn là biết đem ra phục vụ xã hội và thiện ích chung. Tài năng dù chỉ là một hay nhiều nếu chúng ta biết vận dụng khôn khéo thì có thể sinh được nhiều lợi ích. Còn nếu sự lười biếng kéo ghì chúng ta xuống, thì cho dẫu chúng ta có nhiều tài năng cũng chẳng góp ích được gì cho xã hội.

Mỗi tín hữu đều được mời gọi tham gia cộng tác vào kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, sử dụng tài năng của mình trước hết là làm cho Nước Trời hiển trị trên mặt đất này, thứ đến là góp phần xây dựng đời sống của mỗi tín hữu thêm hạnh phúc, yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng tài năng của mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…