Cùng Đức Giêsu đi vào cuộc thương khó

Thứ Hai Tuần Thánh Đi vào cuộc thương khó, Chúa không kiên cưỡng, nhưng tự do và ý thức về mình

– Người Tôi Trung của Thiên Chúa – người được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi với sứ mạng thực hiện công cuộc cứu chuộc nhân loại tội lỗi.

Sự cứu chuộc đó không phải là dung túng và du di cho kẻ ác, nhưng với thần trí Thiên Chúa ban, Chúa sẽ xét xử mọi người trong công lý, chiếu theo đức công minh nhuần thấm tình thương, trong sự kiên trì quyết liệt cho đến cùng, khi thiết lập công lý trên mặt đất, dẫu có bị tổn thương, bị hãm hại và giết chết.

Xin dìu bước và gìn giữ chúng con theo Chúa trong ánh sáng công lý, để cùng Chúa mở mắt cho người mù quáng về sự thật, đưa người bị xiềng xích ra khỏi nhà tù sợ hãi, giải thoát người ngồi trong ngục tối tăm mê muội trong xã hội hôm nay. Amen

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.