Trực tuyến: Thánh Lễ phong chức Linh Mục và Phó Tế trong DCCT, ngày 16/10/2021