Dòng Đồng Công (CRM) thông báo đổi tên Dòng

Thái Hà (01.05.2017) – Dòng Đồng Công (Dòng Đức Mẹ Đồng Công) được phôi thai từ năm 1941, do một linh mục Việt Nam – cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ (1906-2007).

Năm 1948, có khoảng 40 người tình nguyện theo ý hướng của cha Đaminh Maria. Ngày 15.8.1948, Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn, Đại diện Tông Tòa Giáo phận Bùi Chu chính thức nhận nhóm của cha Thủ là một Hội Đạo Đức “Pia Unio” (ad normam can. 708), lấy tên là Hội Truyền Giáo Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.

Biến cố tháng 4-1975 đưa Dòng vào một khúc quanh lịch sử. Trên 170 linh mục, tu sĩ của Dòng ra khỏi Việt Nam. Còn chừng 150 linh mục, tu sĩ, cộng sự viên, và gần 300 em đệ tử ở lại Việt Nam.

Theo số liệu của Nhà Dòng, năm 2014, Nhà Dòng có 500 tu sĩ vĩnh khấn, trong đó có 150 linh mục.

Mới đây, trên website của dòng Đồng Công tại Hoa Kỳ (DÒNG ĐỒNG CÔNG) đã thông báo chính thức việc đổi tên của Hội Dòng theo lời mời gọi của Hội Thánh.

…………………………….

THÔNG BÁO

V/V THAY ĐỔI TÊN DÒNG

Tòa Thánh, qua Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, đã  khuyến nghị Hội Dòng chúng tôi thay đổi tên Dòng vì lý do từ “Coredemptrix” (Đồng Công) theo thần học không được rõ nghĩa (theologically ambiguous), và đề nghị danh hiệu “Congregation of the Mother of the Redeemer” – “Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc”, thay thế cho danh hiệu “Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.”

Do đó, từ nay chúng tôi sẽ chính thức sử dụng danh hiệu “DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC” (La ngữ: Congregatio Redemptoris Matris (CRM); Anh ngữ: Congregation of the Mother of the Redeemer) thay cho danh hiệu cũ “Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.”

Thủ Đức ngày 7 tháng 4 năm 2017

Trân trọng kính báo

Văn Phòng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

…………………….

NOTIFICATION

RE: CHANGING THE NAME OF CONGREGATION OF THE MOTHER COREDEMPTRIX

The Holy See, through the Congregation of the Evangelization of  Peoples, recommended our Congregation to change the name of the Congregation due to the theologically ambiguous “Coredemptrix”, and proposed the name “Congregation of the Mother of the Redeemer”, replacing the title “Congregation of the Mother Coredemptrix.”

Therefore, from now on, we will formally use the title “CONGREGATION OF THE MOTHER OF THE REDEEMER” in place of the old title”Congregation of the Mother Coredemptrix” (in Latin: Congregatio Redemptoris Matris” (CRM)

Thu Duc on April 7, 2017

Sincerely yours

Office of the Congregation of the Mother of the Redeemer

Nguồn: DÒNG ĐỒNG CÔNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.