Đức Thánh Cha chuyển các hoạt động tài chính của Phủ Quốc vụ khanh sang Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh

Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh

Ngày 28/12/2020, thông qua Tự sắc liên quan đến thẩm quyền trong vấn đề kinh tế tài chính được ký ngày 26/12, Đức Thánh Cha đã chính thức cho phép việc chuyển giao các hoạt động kinh tế tài chính, cho đến nay được Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh thực hiện, sang cho Cơ quan Quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA.

Quyết định trên đã được thông báo trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Parolin trước đó, sau khi được một ủy ban đặc biệt chuẩn bị. Quyết định này tăng cường vai trò giám sát của Bộ Kinh tế, cơ quan sẽ hoạt động như một ủy ban của Đức Thánh Cha về các vấn đề kinh tế và tài chính.

Việc chuyển giao này đánh dấu một bước quan trọng đối với việc quản lý tập trung các khoản đầu tư, và điều này giảm bớt quyền tự chủ, tăng cường giám sát và cho thấy cách thức Đức Thánh Cha không chỉ khởi động các cải cách mà còn đồng hành  bằng những hướng dẫn chính xác.

Tự sắc gồm 4 khoản. Trpng phần đầu của Tự sắc, Đức Thánh Cha viết rằng “một tổ chức quản lý, kiểm soát và giám sát tốt hơn các hoạt động kinh tế và tài chính của Tòa thánh” là căn bản trong việc cải cách Giáo triều” để đảm bảo quản lý minh bạch và hiệu quả và định hướng rõ ràng về năng lực và vai trò”. Trên cơ sở nguyên tắc này, sẽ không phù hợp khi Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh thực hiện các vai trò kinh tế và tài chính đã thuộc thẩm quyền của các Bộ.”

Trong đoạn đầu tiên của Tự sắc, Đức Thánh Cha quyết định rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, “quyền sở hữu các quỹ và tài khoản ngân hàng, các khoản đầu tư chứng khoán và bất động sản, bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty và quỹ đầu tư, cho đến nay được đăng ký trên danh nghĩa của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh” sẽ được chuyển giao cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA”. Cơ quan này sẽ thực hiện việc quản lý và điều hành những hoạt động tài chính này. Chúng sẽ được giám sát bởi Bộ Kinh tế (SPE) và cơ quan này “từ bây giờ cũng sẽ thực hiện chức năng của Ủy ban của Đức Giáo hoàng về các Vấn đề Kinh tế và Tài chính”.

Trong mục thứ hai, Đức Thánh Cha quy định rằng APSA thành lập một ngân sách được gọi là “Quỹ của Giáo hoàng” và để minh bạch hơn, ngân sách này cũng được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất của Tòa Thánh. Trong Quỹ này có Quỹ Đồng tiền thánh Phê-rô và “Quỹ tùy ý của Đức Thánh Cha”, vv. Mỗi quỹ này duy trì mục đích riêng của nó. APSA sẽ cập nhật tình trạng các quỹ này cho Bộ Kinh tế biết. Các khoản thanh toán hoặc đầu tư ngoài ngân sách được Chủ tịch APSA ủy quyền, phải luôn được đồng ký tên bởi Bộ trưởng Bộ Kinh tế. (CSR_9619_2020)

Hồng Thủy – Vatican News