Đức Thánh Cha chuyển Trung tâm xử lý dữ liệu sang Bộ Kinh tế

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Phúc chiếu, quyết định chuyển Trung tâm xử lý dữ liệu thuộc Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh sang Bộ Kinh tế của Tòa Thánh.

Phúc chiếu được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ký ngày 11/05, cho biết quyết định này là “do nhu cầu bảo đảm sự tổ chức hợp lý hơn về thông tin kinh tế và tài chính của Tòa Thánh, đồng thời ‘số hóa’ các mô hình và thủ tục cơ bản, để bảo đảm sự đơn giản hóa các hoạt động và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, vì chúng là nền tảng cho hoạt động chính xác của Các cơ quan Trung ương của Tòa Thánh.”

Theo Phúc chiếu này, Đức Thánh Cha quyết định:

1. Việc điều hành Trung tâm dữ liệu được chuyển từ Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh sang Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, theo các điều khoản được thiết lập trong “Biên bản ghi nhớ” được ký kết giữa đại diện Chủ tịch của Cơ quan này, Đức tổng giám mục Nunzio Galantino, và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, cha Juan Antonio Guerrero, dòng Tên.

2. Các viên chức và nhân viên của Trung tâm dữ liệu cũng được chuyển từ Cơ quan Quản trị Tài sản sang Bộ Kinh tế, trừ những người mà theo thỏa thuận chung của hai bên và vì sự thuận lợi hơn, có thể ở lại Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh.

3. Tổng trưởng Bộ Kinh tế quy định việc tổ chức lại hoạt động, trong khi bảo đảm cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh những gì cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ của mình.

Phúc chiếu này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2020. (CSR_3813_2020)

Hồng Thủy – Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.