Đúng 93 năm Dòng Chúa Cứu Huế được thành lập tại Huế, Việt Nam

Cách ngày này đúng 93 năm DÒNG CHÚA CỨU THẾ được thành lập tại Huế, Việt Nam (30.11.1925 – 2018)
Thể theo yêu cầu của Đức Giám mục Henry Lecroart, Khâm sai Tòa Thánh tại Việt Nam năm 1923, Chủ tịch Thánh bộ Truyền giáo Vatican là Hồng y Van Rossum, CSsR, vốn thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đã đề nghị Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam. Cha Bề trên tổng quyền đã trao nhiệm vụ thành lập này cho Tỉnh dòng Thánh Anna Beaupré (Quebec, Canada).

Ngày 30 tháng 11 năm 1925, hai linh mục và một thầy đồng trợ Dòng Chúa Cứu Thế tiên khởi đến Huế, bắt đầu công cuộc lập Dòng ở toàn cõi Đông Dương.

Với Chúa Yêsu Cứu Thế trong Ơn cứu chuộc chứa chan của Người, anh em DCCT đã chia sẻ sứ vụ với những người nghèo tất bạt, giúp tĩnh tâm cho giáo sĩ, tu sĩ, củng cố niềm tin các giáo xứ, loan báo Tin mừng bằng các phương tiện truyền thông, …

Đến ngày 27.05.1964, cha Bề Trên Tổng Quyền Guillaume Gaudreau, CSsR, đã ký Nghị định thành lập Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

DÒNG CHÚA CỨU THẾ
BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

XIV – SA / XXXIV – Vn
N. 8915 / 64

Ngày 27 tháng 5 năm 1964

Thánh ý mầu nhiệm vô cùng của Chúa đã đặt tôi lên cai quản toàn thể Dòng ta. Dù tài hèn trí mọn, tôi cũng đã cố gắng dùng những phương tiện Chúa ban để mưu cầu cho các công cuộc của Dòng cũng như từng tu sĩ mỗi ngày một tiến tới, một vững mạnh trên đường tiến đức cao vời. Vì thế, mỗi khi có những lý do chính đáng và quan trọng là tôi vui mừng cho thiết lập những Tỉnh Dòng mới, vì thiết lập những Tỉnh Dòng mới là phương thế hiệu nghiệm để thúc đẩy công việc tiến triển và ích lợi cho toàn Dòng, và nhờ công việc mục vụ cũng như quyền sẵn có, công việc cứu các linh hồn đã được Máu Thánh Chúa cứu chuộc sẽ thu lượm những kết quả dồi dào hơn.

Phụ Tỉnh Huế từ trước đến nay thuộc Tỉnh Thánh Anna de Beaupré. Thời gian vừa qua đây, tôi thu thập được nhiều bằng chứng cũng như những lời đồn thổi về sự tiến triển của Phụ Tỉnh, khiến tôi thấy đã đến lúc nên thiết lập thành Tỉnh mới. Thấy rằng việc thay đổi quy chế pháp lý của Phụ Tỉnh Huế là việc rất hữu ích vừa cho tu sĩ, vừa cho các công việc tông đồ được phát triển mạnh mẽ và hiệu lực mỗi ngày một hơn, tôi đã chiếu theo Giáo Luật, đệ đơn xin Toà Thánh ban phép ấy. Phép ấy tôi đã nhận được, do sắc lệnh của Bộ Tu Sĩ ban ngày 27.05.1964 (Pro. N. 6387-64). Và tôi đã ra lệnh cho thi hành sắc lệnh đó theo như quyền đã ban cho tôi cũng trong ngày ấy, nghĩa là hôm nay.

Vậy sau khi khẩn khoản xin Chúa Thánh Thần soi sáng, sau khi hỏi ý kiến các cố vấn của tôi, và đã nghe những người có liên hệ tới công việc này, và cũng đã cân nhắc và suy xét những nguyện vọng các anh em khác, sau khi đã suy lại chung một lần nữa trong tâm trí để Thiên Chúa được ngợi khen và rạng danh hơn, cho Dòng được vinh dự và tiến triển, sau cùng cho lợi ích về phần rỗi các linh hồn, bởi quyền Toà Thánh đã ban cho tôi, bởi chính bản văn chiếu thư này, nhân danh Chúa, tôi thiết lập Tỉnh Việt Nam và tuyên bố là được thiết lập cách hữu hiệu và đúng quy tắc.

Nhưng để cho người ta biết rõ tôi hiểu thế nào về ý nghĩa và việc giải thích quyết định này thì tôi ấn định, nhân danh Chúa, những điểm sau đây:

1. Tỉnh mới tự hậu được gọi là Tỉnh Việt Nam, gồm tất cả lãnh vực Việt Nam nghĩa là Nam – Trung – Bắc và đồng thời hai quốc gia Lào và Cao Miên, theo nghĩa đời.

2. Vì thế, thuộc về Tỉnh mới này tất cả những nhà hay những cơ sở được thiết lập về sau trong biên giới những quốc gia tôi đã kể trên.

3. Nhà Tập của Tỉnh mới cho tất cả các anh em được thiết lập theo Giáo Luật tại Nhà Thánh Clêmentê Maria ở Nha Trang.

4. Trong Tỉnh mới, ba trụ sở giáo dục có quy củ hẳn hoi ở ba nhà chúng ta tại Ðà Lạt, Huế và Vũng Tàu hay Cap Saint-Jacques.

5. Cha Bề Trên Tỉnh Việt Nam sẽ ở tại Nhà Dòng Thánh Giuse trong Thủ Ðô Sài Gòn.

6. Theo thứ tự trước sau, Tỉnh Việt Nam đứng chỗ sau hết trong các Tỉnh hiện có trong Dòng, đó là chỗ thứ XXXIV theo số hiện nay của các Tỉnh chúng ta. Vì thế, Tỉnh mới sẽ được chỉ tắt rằng : XXXIV – VN.

7. Ngày 13 tháng 05 năm 1964 đã có sự hợp đồng giữa cha Georges Bérubé, C.Ss.R., nhân danh Tỉnh Thánh Anna de Beaupré và cha Inhaxiô Bùi Quang Diệm, C.Ss.R., nhân danh Phụ Tỉnh Huế và Tỉnh Việt Nam sẽ được thiết lập nay mai. Hợp đồng ấy các cố vấn của tôi và tôi cũng đã kiểm nhận và chấp thuận; do văn thư này, tôi chuẩn y. Tờ hợp đồng ấy đã được làm thành những bản chính thức: một giữ tại văn khố Nhà chính, một giữ tại văn khố Tỉnh Thánh Anna và bản thứ ba giữ tại văn khố Tỉnh Việt Nam.

Tôi đã ấn định và công bố những điều ấy, quyết định rằng văn thư này hữu hiệu, có hiệu lực đầy đủ và vĩnh viễn.

Và cuối cùng, do bản văn này, tôi nhân danh chức vụ, công bố sắc lệnh trên đây và tuyên bố sắc lệnh ấy để được công bố hợp lệ.

Không có gì làm trở ngại được sắc lệnh này.

Ban hành tại Rôma, gần Thánh Ðường Thánh Anphong,
Ngày 27 tháng 5 năm 1964

Linh mục Guillaume Gaudreau
Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Linh mục Buche
Tổng Thư Ký

(Bản dịch của Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 183, tháng 8-1964, trang 226-227)

Từ Lê Ngọc Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.