Giuse phi thường

GIUSE PHI THƯỜNG

“Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.” (St 41:55)

Giu-se làm mộc bình thường
Thế nhưng cách sống vô cùng cao siêu
Không nao núng lúc gian lao
Một niềm tín thác, trước sau vâng lời

Làm nhiều nhưng ít nói thôi
Dù sao cũng vẫn cứ cười là xong
Giu-se sống thật phi thường
Dấn thân giúp đỡ và thương yêu người
Chuyên cần lao động không ngơi
Chăm chỉ suốt đời mài giũa tâm can
Tạo nên chiếc ghế, cái bàn
Lao tâm khổ tứ mà hồn bình an
Tay làm, hồn vẫn hướng lên
Không ngừng cầu nguyện dù đêm hay ngày
Vững tin Thiên Chúa an bài
Tóc kia Ngài đếm cả rồi, chẳng lo! [*] Nguyện xin Đức Thánh Giu-se
Cầu thay nguyện giúp mọi bề đời con

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 10:30 – “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.”