Live: Gặp mặt tu sĩ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội, 2021

PHẦN CHIA SỂ VÀ HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIUSE VŨ VĂN THIÊN

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN