Live: Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế

Xin anh chị em cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho 12 anh em Tập Sinh tuyên khấn lần đầu và 16 Thầy sẽ tuyên khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh lễ tuyên khấn được cử hành vào lúc 8 giờ 00, Thứ Năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (Số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp. HCM)