LỜI HẰNG SỐNG: Chúa Nhật III Mùa Vọng. B – Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT