Quý thầy thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam lãnh nhận chức phó tế tại Hoa Kỳ

Vào ngày 23.01.2021, hai thầy Giuse Lê Thanh Huấn và Gioan.B Nguyễn Thành Huyên đang du học tại Hoa Kỳ đã được lãnh nhận chức phó tế tại nhà thờ thánh Giêrađô, Texas, Hoa Kỳ.

Thầy Giuse Huấn và Gioan.B khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế năm 2012 tại Sài Gòn và được Nhà Dòng gửi đi Hoa Kỳ để tu học vào năm 2015.

Xin anh chị em tạ ơn và cầu nguyện cho quý thầy cũng như Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp